Va-plan för Region Gotland

Region Gotland har tagit fram en va-plan för perioden 2018-2030.  Va-planen består av sju olika delplaner och antogs i november 2018 av Tekniska nämnden. De sju delplanerna som ingår är:

  1. VA-utbyggnadsplan
  2. Brand- och släckvattenplan
  3. Dagvattenplan
  4. Drift-, underhåll- och förnyelseplan
  5. Innovationsplan
  6. Plan för enskild VA-försörjning
  7. Vattenskyddsplan

Tillsammans med bilagor utgör dessa sju delplaner den fullständiga va-planen för Region Gotland. Tidigare VA-utbyggnadsplan för 2014-2022 hittar du även här.