Frågor om bland annat läkemedelsrening avhandlades i Sundvall

VA-guiden deltog den 6-7 februari på Svenskt Vattens Nationella konferens Avlopp & Miljö, #NAM 2019 i Sundvall. Två intressanta konferensdagar där vi här gör nedslag i konferensprogrammets punkter om läkemedelsrening.

Naturvårdsverket om de statliga bidragen till läkemedelsrening

Under programpunkten Läkemedelsrening och statligt stöd fick vi höra Maximilian Lüdtke från Naturvårdsverket berätta om bakgrunden till de bidrag som Naturvårdsverket delar ut för att främja utvecklingen och se till att fler avloppsreningsverk installerar avancerad rening av läkemedelsrester. Maximilian Lüdtke om varför det är angeläget att Naturvårdsverket främjar projekten och utvecklingen av avancerad läkemedelsrening på reningsverken runt om i landet:

 ”Det finns ett behov, vi har teknik men det finns fortfarande kunskapsluckor för att få till en klok implementering av avancerad rening i fullskala”.

Vi fick även höra om de 16 projekt som beviljades medel från 2018 års utlysning. Det rör sig om totalt 90 miljoner för åren 2018 till 2020. Bland de 16 bidragen var det tio bidrag som beviljades för olika förstudier för anläggningar med rening av läkemedelsrester. De resterande sex bidragen gick till fullskaleanläggningar i:

  • Kristianstads kommun
  • Lidköping kommun
  • Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (H+)
  • Simrishamns kommun
  • Tierps Energi & Miljö AB
  • Östra Göinge kommun

Här hittar du hela listan med projekt som beviljats bidrag. Lägger man ihop alla dessa insatser för rening av läkemedelsrester när de är fullt genomförda skulle det motsvara ca 20 % av allt vatten som passerar svenska avloppsreningsverk. På Naturvårdsverket kunde man se att det dels var endast avloppsreningsverk i södra Sverige som sökte bidragen och att det även var de mindre reningsverken som

Naturvårdsverket har också beviljat medel till Svenskt Vatten att bl.a. starta upp en beställargrupp för att hjälpa till med erfarenhetsspridning och stöd vid upphandling vid sådana här investeringar.

Även under 2019 kommer Naturvårdsverket att utlysa investeringsbidrag för att införa teknik för rening av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk. En uppmaning gjordes också till alla som planerar att söka bidragen, att hålla utkik efter mer information som kommer att läggas ut på Naturvårdsverkets hemsida om när och hur man söker bidragen.

Ny syn på avlopp och rening

Under denna programpunkt fick vi höra Johan Persson, avdelningschef på VA-avdelningen i Simrishamn berätta om deras del i projektet Morgondagens kommunala vattenrening. Det är ett pågående Vinnova-projekt där Simrishamn ingår med en fullskaleanläggning för läkemedelsrening. I projektet är det tänkt att det behandlade avloppsvattnet i regioner med vattenbrist ska kunna återföras till grundvattnet, istället för att släppas ut i åar eller hav.

Projektet började 2014, och har 11 samarbetspartners. Som en del i projektet byggde Simrishamn under 2018 en fullskaleanläggning för just läkemedelsrening. Reningsverket är driftsatt sedan årsskiftet men inga provtagningar har ännu gjorts och man har ett tillfälligt tillstånd för verksamheten. Avdelningschef Johan Persson berättar att man har byggt och projekterat anläggningen på ett år och att det har varit väldigt svårt att få tag på entreprenörer som vågat ta sig an tekniken på denna korta period. De har haft sina utmaningar.

Avloppsreningsverket är byggd för att kunna köras på tre olika sätt och därmed kunna jämföra resultaten vilket är smått unikt. De tre reningsmetoderna som kan köras är:

  1. Skivfiltrering och ozonbehandling
  2. Skivfiltrering, ozonbehandling och aktivt kol
  3. Skivfiltrering och ozonbehandling och sandfilter

Enligt den undersökningar som gjorts på läkemedelsrester i vattnet i forskningsprojektet KINNOVA så bidrar Simrishamns kommun med 11 kg per år. För övriga ämnen såsom mikroplatser, flamskyddsmedel, PFAS, dioxiner, fenoler, mjukgörare och tungmetaller har man inga mätningar men det har man åtagit sig att titta på i framtiden.

Att implementera en anläggning för läkemedelsrening i en liten kommun har sina utmaningar, inte minst om projektupplägget är otydligt. För Simrishamns kommun har det också varit mycket arbete med avtal som ska vara på plats och det blev tydligt kommunen inte kunde så mycket om forskningsprojekt när man gick in i projektet. Projektet har också lett till oenigheter politiskt och det har laglighetsprövats flera gånger. Bland annat har kommunmedborgare överklagat projektet och ifrågasatt om det är förenligt med kommunallagen, att en kommun ska vara med och driva ett sådant här projekt. Men domstolen har sagt sitt och har bedömt att kommunen har rätten på sin sida.

Simrishamn är också en av de kommuner som ansökt och fått ytterligare bidrag under 2018 från de medel som Naturvårdsverket berättade tidigare om. Man planerar för att bygga läkemedelsrening  i form av en MBR-anläggning med aktivt kol vid Kiviks reningsverk som också är aktuell för nytt miljötillstånd och man har även sökt bidrag från Vinnova för att bygga testbädd för utveckling av ny teknik av läkemedelsrening. Det finns ett stort intresse från högskolor och universitet för samarbete kring forskning i dessa frågor.

Workshop om införande av läkemedelsrening

På konferensdagen sista dag hade man även en möjlighet att delta på en workshop om införande av läkemedelsrening. Där fick man bl.a höra mer om den beställargrupp som Naturvårdsverket beviljat medel till och som Svenskt Vatten startat för att ta tillvara på erfarenhetsspridning och stöd vid upphandling för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar. Under workshopen diskuterades frågan om hur tillståndsvillkor för krav på rening av mikroföroreningar bör utformas tillsammans med  Svenskt Vattens, Anders Finnson och Peter Sörngård.

VA-guiden tackar för två intressanta dagar i Sundsvall och konstaterar att vi har all anledning att återkomma till läkemedelsreningsfrågorna, inte minst då 2019 års utlysning av bidrag till avancerad läkemedelsrening från Naturvårdsverket offentliggörs.


Relaterat

Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder
Sjukhus tar omtag med ozon för att få bort läkemedelsrester