Ny rapport från RISE om läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner

I en ny rapport från RISE har man sammanställt kunskap och resultat av forskning som pågår kring läkemedel i källsorterande fraktioner i syfte att hitta prioriterade frågeställningar framöver.

Arbetet med rapporten har genomförts som en litteraturstudie genom att man sammanställt information och resultat både från Sverige men även från internationell forskning.

Det går att konstatera att förutsättningarna för studier kring läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner varierar och det är ett komplext område. Variationen försvårar möjligheten att jämföra resultat och dra slutsatser kring innehåll och reduktion av läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner. Med studien vill man även beskriva hur behandling av avloppsfraktioner från källsorterande avloppssystem påverkar halterna av läkemedelsrester i slutprodukten.

Sammanställningen visar att de flesta studier relaterat till läkemedel behandlar urin och att många av behandlingsmetoderna är utförda i labbskala. Studier på klosettavloppsvatten är vanligtvis gjorda på anläggningar som är i drift och att endast en studie av latrin som behandlar läkemedel har påträffats i granskningen för litteraturstudien.

Från rapportens sammanfattning:
Olika behandlingsmetoder fungerar olika bra på olika typer av läkemedelssubstanser. För urin har tester utförts med många olika behandlingstekniker. Av de som beaktats i denna studie är det endast ozon och UV-ljus som har en bred effekt och som till störst del reducerar de flesta läkemedelssubstanser som har analyserats i urin. För klosettavloppsvatten har tre behandlingsmetoder studerats. Ingen av metoderna reducerade alla läkemedel, men behandling med UASB-reaktor gav en god reduktion då de flesta läkemedel som analyserats reducerades till ca 60 %. För latrin påverkades de flesta läkemedel varken av mesofil eller termofil rötning. De flesta studierna kring läkemedelssubstanser i miljön har fokus på akvatiska system och informationen om hur substanserna beter sig i marken är begränsade – både vad gäller nedbrytning samt läkemedelsinnehåll i växande gröda. Inom dessa områden behövs mer forskning.

Sammanställningen i rapporten bidrar till en översiktlig bild av hur det kan se ut, vilken kunskap och vilka kunskapsluckor som finns inom området och därigenom underlättar beslut och prioritering av framtida forskning.

Projektet har genomförts av RISE och finansierats genom anslag från Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten i sin helhet: Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner – en kunskapssammanställning

Fullständig referens: Englund, M., Ljung, E. Pizzul, L. (2019) Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner – en kunskapssammanställning, RISE Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel, RISE Rapport 2019:22


Relaterat

Expertsvar: Risker med läkemedelsrester i urin vid spridning på egen tomt? (endast för medlemmar med login inom små avlopp)