Kalibers granskning av dricksvattenskydd – del 2

I den andra delen av Kalibers granskning av det oskyddade dricksvattnet fokuserar man på de konflikter och motstridiga intressen kring vattentäkter som saknar skydd.

I programmet lyfter man bland annat upp exemplet med Göta älv, ett område från Vänersborg till Göteborg som förser över 700 000 med dricksvatten. De föreslagna vattenskydds-föreskrifterna som gäller uppströms det redan befintliga skyddsområdet vid vattenintaget i älven har utgjort en långvarig intressekonflikt mellan lantbruksnäringen och de som vill ha ett hårdare skydd av älven ur dricksvattensynpunkt. Lantbrukarna längs med älven har i debatten lyckats påverka och fått till förändrade förslag till de planerade vattenskyddsföreskrifterna kring bete, gödsling och bekämpningsmedel i skyddszonerna som de ansåg var för stränga. Än så länge är det bara förslag men nästa steg i processen är att de sex kommunerna som får sitt dricksvatten från älven ska fatta beslut om de föreslagna föreskrifterna och om alla godkänner förslagen ska de vidare till Länsstyrelsen för att processas och slutligen beslutas men innan det ska de remitteras ytterligare en gång.  Andra exempel från Gotland och Eskilstuna visar på liknande intressekonflikter vad gäller brukandet av marker och restriktioner i samband med att vattenskyddsområden bildas.

Lyssna till hela inslaget på Sveriges radios hemsida.


Läs mer: Kalibers granskning av dricksvattenskydd – del 1