Så förbättrar vi tillståndsprocessen – sammanställning från VAK 2019, del 1

VA-guiden bjöd in till diskussion och erfarenhetsutbyte om tillståndsprocessen under Vatten Avlopps Kretslopp den 13 mars i Halmstad. När deltagarna listade vilka frågor eller delar i vägledningen som de ansåg viktigast toppade frågor om mark, grundvatten, skyddsavstånd och skyddsnivåer.

Efter föredrag och inspel fick de ca 250 deltagarna utbyta tankar och idéer i mindre grupper. VA-guiden ställde frågor till deltagarna och samlade in svar genom att deltagarna kunde svara via sina telefoner.

Notera att sammanställningen av svaren baseras på de som deltog i seminariet, diagrammen visar alltså personernas inställning och uppfattning.

Frågor om mark, grundvatten, skyddsavstånd och skyddsnivåer dominerade

Vi frågade Vilka frågor eller delar i vägledningen är viktigast för dig?. Alla deltagare gavs möjlighet att skiva så många svar de mäktade och hann med. VA-guiden har grupperat svaren efter eget tycke. Parentesen efter respektive rubrik i punktlistorna anger antal svar som vi bedömt tillhör rubriken.

Naturgivna förutsättningar

Absolut flest svar rörde frågor om mark och grundvatten samt frågan om att bedöma skyddsnivå, det vill säga krav på anläggningen vad gäller reningen. Skyddsavstånd och då i fråga om det behandlade avloppsvattens transportsträcka är också en fråga om de naturgivna förutsättningarna.

 • Mark & grundvatten (75)
 • Skyddsavstånd (44)
 • Skyddsnivåer och bedöma känslighet (33)
 • Hälsoskydd (19)

Handläggning av ansökan

Efter gruppen om naturgivna förutsättningar kom frågor som rör det byråkratiska hantverket.

 • Tydlighet och samsyn (15)
 • Ansvar och roller (15)
 • Rättsfall och juridik (15)
 • CE-märkning och bedöma produkter (14)
 • Ansökans innehåll (8)
 • Kommunicering (8)
 • Uppföljning (Slutintyg, kontrollpunkter) (8)
 • ”Bedömningar” (8)
 • Skydd av områden, reservat, VSO etc (7)
 • Skälighetsbedömningar (1)
 • Lokalisering (2)
 • GIS-verktyget  (1)

”Blandad kompott”

I den tredje gruppen har vi samlat enstaka rubriker som var för sig hade enstaka inlägg.

 • Dricksvatten (5)
 • Vägledning om BDT (4)
 • Generell teknikvägledning (Vilken typ av avloppsteknik är lämplig under vissa förutsättningar) (4)
 • Markbaserad teknik (4)
 • Kretslopp (1)
 • Klimat och små avlopp (1)
 • Efterpolering (1)
 • Entreprenörer (1)
 • I väntan på kommunalt va (1)

Hur såg VAK-deltagarna på vägledningen?

Vi ställde frågan Hur användbar är HaVs vägledning för ditt arbete?

Många osäkra om de kommer lämna remiss-svar

Av 205 svarade 21 % ”Ja”.
34 % svarade ”Nej”.
45 % svarade ”Ja, kanske”.

Alla är välkomna att lämna synpunkter på utkastet till vägledning. HaV vill ha synpunkterna senast 15 april. Läs mer

Fortsättning följer

Vi har inte sammanställt riktigt allt material men har valt att fokusera på frågorna som rörde HaV:s utkast till vägledning för prövning av små avlopp. Vi återkommer med en sammanställning, del 2, av frågan Hur kan vi förbättra prövningen av små avlopp? som gav över 200 fritextsvar. VA-guiden har delat underlaget med HaV.