Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar

Är du i behov av att uppskatta reningsfunktionen hos en dagvattendamm i din kommun utifrån dess dimensioner och avrinningsområde? Då är detta beräkningsverktyg något för dig. 

Beräkningsverktyget är framtaget av Kajsa Forsberg som en del i hennes examensarbete inom ramen för civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet.

Syftet med examensarbetet och beräkningsverktyget har varit att utreda funktionen hos dagvattendammar baserat på förhållande mellan avskiljningsgraden av föroreningar och dammens dimensioner och utformning. Beräkningsverktyget baseras på sammanställd kunskap och samband från litteraturen.

Avskiljningsgrad som funktion av dimensioner och form

Genom att utgå från ett antal parametrar som beskriver dammens dimensioner och utformning kan dammens funktion, med avseende på avskiljningsförmågan vad gäller suspenderade partiklar, fosfor, koppar och zink, utvärderas. Beräkningsverktyget ska även vara användbart vid utformning av nya dagvattendammar.

Dammdimensioner – ett av totalt nio steg i beräkningsverktyget.

 Ett beräkningsverktyg i nio akter

För att uppskatta dagvattendammens funktion utifrån dess dimensioner och avrinningsområde genomförs totala nio steg i beräkningsverktyget:

  1. Kartering av markanvändning i avrinningsområdet för att uppskatta avrinningskoefficent och reducerad hårdgjord yta.
  2. Bestämning av dagvattenflöde till dammen genom uppskattning av årsmedelavrinningen.
  3. Markanvändning i kombination med årsmedelavrinning används för att uppskatta föroreningssammansättning baserat på schablonvärden.
  4. Dammens dimensioner anges, vilket bl a inkluderar längd, bredd, djup och eventuellt reglerdjup. Utifrån de angivna dimensionerna beräknas sedan dammarea, dammvolym och dammens hydrauliska belastning.
  5. I det femte steget ges rekommendationer för hur vegetationen ska etableras i en damm.
  6. Utifrån dammens angiva dimensioner uppskattas en effektiv volymskvot och hydraulisk effektivitet.
  7. Beräkning och uppskattning av avskiljningsgraden vad gäller suspenderat material (SS) i den definierade dammen. Utifrån avskiljningsgraden beräknas sedan lagringen av SS i dammen.
  8. Avskiljningsgraden av SS beräknas för respektive partikelfraktion som inkommer till dammen med det obehandlade dagvattnet samt för olika dimensionerande flöden.
  9. Utifrån avskiljningen av SS och andelen som förväntas vara partikelbunden, beräknas avskiljningsgrad av fosfor, koppar och zink. Det går även att uppskatta avskiljingen utifrån den inkommande koncentrationen SS och dammens specifika dammvolym.

Du kan ladda ner både beräkningsverktyget och examensarbetet nedan.

Fullständig referens: Forsberg K (2019). Dimensionering och utformning av dagvattendammar. Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten och landskapslära, Uppsala universitet, UPTEC W 18 039, ISSN 1401-5765.