Regeringsuppdrag om att identifiera riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar

Statens geotekniska institut får tillsammans med Myndigheten för samhällskydd och beredskap i uppdrag av regeringen att identifiera riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Uppdraget sker i samarbete mellan de ovan nämnda myndigheterna och Naturvårds-verket, SGU, SMHI samt länsstyrelserna och andra myndigheter som kan beröras.

Förutom riskområden ingår i uppdraget att även beskriva sannolikhet och samhälls-ekonomiska konsekvenser av ras, skred, erosion och översvämningar till följd av förändringar i temperatur och nederbörds-mönster.

I ett uttalande på regeringens hemsida säger miljö- och klimatminister Isabella Löwin att mer kunskap behövs för att minska konsekvenserna av skred, erosion och nederbördsmönster på människors liv och hälsa, för ekosystem och arealla näringar och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv.

Regeringsppdraget finansieras med 2 miljoner kronor under 2019 och ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Läs mer på regeringens hemsida.


Relaterat

– Klimatförändringarnas påverkan på naturlig mark och geokonstruktioner
Klimatanpassningsarbete ska utvärderas av nytt expertråd
Betydande översvämningsrisk i 25 områden i Sverige