Hur ska prestandadeklarationer granskas?

Fråga: Vi skulle behöva hjälp med att få koll på vad vi ska granska när det gäller prestandadeklarationer för minireningsverk. Vad är det vi bör titta på? Ska vi exempelvis utgå från nominell eller genomsnittlig organisk belastning under testperioden?

Vi har nyligen fått in en ansökan om ett reningsverk där det av prestandadeklarationen framgår att den genomsnittliga organiska belastningen under testperioden var 216 g/dygn och att den nominella belastningen är 280 g/dygn. Jag har meddelat leverantören att 216 g är en relativt låg belastning jämfört med vad som anges i prestandadeklarationer för andra minireningsverk och jämfört med HVMFS 2016:17 (48 g x 5 = 240 g/dygn).

Leverantören menar dock att bedömningen bör göras utifrån den nominella belastningen, dvs 280 g/dygn. Reningsgraden är ju angiven för den genomsnittliga belastningen under testperioden, så det är väl den belastningen som borde vara mest intressant? Men för andra verk anges bara den nominella organiska belastningen. För flöde anges ibland bara nominell belastning och ibland både nominell och maximal. Det verkar vara mycket upp till tillverkaren att själv bestämma vilka parametrar som ska anges.

EXPERTMaja EnglundProjektledare, små avlopp och återföring av fraktioner till jordbruketRISE - jordbruk och livsmedel

SVAR:

Jag utgår i svaret från att frågan syftar på prestandadeklaration enligt standarden SS EN 12566-3 2016, Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe –Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar. Jag utgår även från att det med organisk belastning syftas på BODX (x=5 eller 7).

Det är skillnad på nominell belastning och genomsnittlig belastning. Nominell belastning visar vad anläggningen ska klara av som normal belastning och anges av tillverkaren, jämfört med genomsnittlig organisk belastning som är medelvärdet av de faktiska mätningarna som gjorts under testperioden. Det nominella värdet är därför inte ett testresultat utan ett värde angivet av tillverkaren som ska användas för att veta vilken organisk belastning som anläggningen förväntas klara i normalt bruk. Nominellt och maximalt flöde är på samma sätt ett av tillverkaren angivet värde på vilket flöde som anläggningen förväntas klara (under normala förhållande och maximal belastning), inte ett resultat av själva provningen. När anläggningen testas så testas den med utgångspunkt i det nominella flödet. Om tillverkaren anger att det nominella flödet är 850 l/dygn testas anläggningen med en belastning på 850 l/dygn när normala förhållande ska testas.

I anvisningarna för test av reningseffektivitet enligt SS EN 12566-3 anges ett intervall på inkommande vatten för alla parametrar som ska testas, inte ett fast värde. För BODX är intervallet 150-500 mg O2/l. Under testperioden kommer därför belastningen av organiskt material variera och så länge som halten håller sig inom intervallet (vilket testorganet ska se till) så är det OK. Testperioden är 36 veckor och under den tiden så tas prover vid 26 tillfällen. Det innebär att anläggningen tidvis kan belastas med höga halter och tidvis med låga, medelvärdet påverkas av både de lägsta och de högsta värdena i intervallet. Det går därför inte, anser jag, att säga att den organiska belastningen är för låg endast utifrån medelvärdet. Medelvärde är inget som behöver redovisas i en prestandadeklaration, vilket troligen är anledningen till att det ser olika ut från olika tillverkare.

Det som ska redovisas i prestandadeklarationen är reningseffektivitet i medeltal för angivna parametrar i procent (reningseffektivitet i procent= (halt vid inloppet – halt vid utloppet) /halt vid inloppet). Det är också det som det i dagsläget går att förhålla sig till. Standarden anger metodiken som ska följas, dvs hur testet ska gå till. Prestandadeklarationen anger hur anläggningen har presterat under testperioden, utan att jämföra med något krav på reningsgrad. Det som är viktigt att kontrollera innan tillstånd ges är att det renar enligt de krav som gäller för det enskilda fallet.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.


Relaterat

Vad innebär det att vi inte får efterfråga andra resultat än CE-märkta produkters prestandadeklaration?
Referat från VAK 2019 ”Bättre prövning av små avlopp” avsnittet – Ställ tydliga krav på anläggningen