Är stenkista en vedertagen dagvattenlösning för att fördröja toppflöden?

Thomas Larm, yt- och dagvattenspecialist på StormTac besvarar en fråga om hur väl stenkistor fungerar som fördröjningsmagasin.

Fråga: Vi har en fråga om en teknisk lösning för dagvattenanläggning och vad innefattas i LOD. Dessa förutsättningar gäller:
– detaljplanelagt område
– känslig recipient i närheten som också är viktigt reproduktionsområde för fisk (Natura 2000-klassad med sedimentationsproblematik)
– dåliga markförutsättningar för infiltration i omgivning
– planområdet idag består av fyll med bergkross på berggrund
– ytliga grundvattennivåer enligt geoteknisk undersökning
– dagvattenutredning finns men följs inte i anmälan
– enskilt huvudmannaskap

Föreslagen teknisk lösning är fördröjningsmagasin i form av stenkistor som placeras utspritt i området (se bild). Helt enkelt bergkross på berggrund. Inget definierat utlopp finns. Dagvattnet ska från dessa magasin leta sig naturligt till lägsta punkt (VA-schakt som går genom området men även till kommunalt stamledningsschakt).

• Är detta en vedertagen lösning för att hantera dagvatten?
• Hur upprätthålls funktionen i sådan lösning?

 

EXPERTThomas LarmSpecialist inom dagvattenStormTac AB

SVAR:

Detta är enligt min bedömning ingen vedertagen lösning för att hantera dagvatten med syfte att fördröja toppflöden. Det nämns ju att dessa föreslagits som fördröjningsmagasin och av ritningen framgår att det även finns någon typ av sedimentationsdammar, vilka syftar till rening. Förvisso har stenkistor eller annan typ av underjordiska makadamfyllda magasin använts länge som LOD-lösning, men de används numer mer sällan till förmån för andra lösningar p.g.a. att det uppkommit problem med denna typ av anläggningar, t.e.x igensättning av partiklar (sediment).

En igensättning ger som följd att funktionen inte kan upprätthållas och att det blivit problem med uppdämning av dagvatten i transportsystemet vilket kan leda till lokala översvämningar. Därför bör underjordiska makadamfyllda magasin/stenkistor förses med bräddledning och det behöver även ske regelbunden underhållning, vilket erfordrar nedstigningsbrunnar i anslutning.

Det makadamfyllda magasinet kan även kompletteras med föregående större brunn med stort sandfång, för att minska risken för igensättning. Detta behöver regelbundet tömmas på sediment. Trots sandfång kan det ändå krävas att hela makadamfyllningen på sikt måste bytas ut för att förhindra nedsatt funktion. De ytliga grundvattennivåerna medför även att magasinet måste tätas för att upprätthålla sin fördröjningsfunktion. Jag rekommenderar inte denna typ av makadammagasin i första hand samt behövs en detaljerad utredning av underhållsbehov och skötselmetoder.

Magasinen av denna typ används normalt både för fördröjning och rening genom att utloppsnivån inte anläggs i botten av magasinet, utan förhöjt så att det skapas en sedimentationsvolym under utloppsnivån. Över denna volym fördröjs dagvattnet. Jag vet inte om det även ska finnas en reningsfunktion i magasinet men som frågan är ställd och som ritningen indikerar så antar jag att det är frågan om att fördröjning är den tänkta huvudfunktionen. Om det är fördröjning erhålls större volym om utloppet är i botten av magasinet.

För att ha rätt dimension och funktion ska magasinet fördröja dagvattnet med en beräknad erforderlig effektiv volym (x m3) vid dimensionerande återkomsttid på ett regn (t.ex. 10 år) och med beaktande av en klimatfaktor, t.ex. 1,25, för ett visst angivet utflöde (med hänsyn till kapacitet i transportsystemet nedströms). Då erfordras ett angivet definierat utlopp med viss beräknad kapacitet (x l/s), för annars säkerställs inte den erforderliga fördröjande funktionen att klara ett dimensionerande regn utan översvämning vid visst tillåtet maximalt utflöde.

Det är inte tillräckligt att beräkna en volym utan man måste också ange ett utlopp så att det säkerställs att volymen klarar dimensionerande regn vid alla varaktigheter (även betydligt längre än 10 min; ju lägre utloppsflöde desto längre varaktighet blir dimensionerande och ju större fördröjningsvolym erfordras). Erforderlig fördröjningsvolym behöver ökas för att kompensera för mindre effektiv volym i magasinets makadamfyllning, varmed porvolym i makadam måste medräknas.


Relaterat