En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt

En handbok för den som vill lära sig mer hur man får till en systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar av va-projekt i den allmänna va-anläggningen.

Med syftet att samla erfarenheter kring projektprocessen vad gäller infrastruktur inom VA har en handbok tagits fram som en del i SVU-projektet Projektledning av VA-projekt (Svenskt Vatten, 2019).

I handboken fokuseras på saker att tänka på och frågor att ställa sig som projektledare för att minimera risker i ett VA-projekt vad gäller kvalitet, ekonomi, tid och miljö. Förutom projektledare kan handboken även vara till nytta för exempelvis byggledare, va-ingenjörer, teknik-ansvariga, va-projektörer, projektingenörer, platschefer och arbetsledare på bygg- och anläggningsföretag.

Från utredning till drift

Handboken är indelad i två olika delar: Projektövergripande och Praktisk projektledning. I den första projektövergripande delen ges en teoretisk introduktion till va-projektsprocessen, parter och roller samt framgångsfaktorer och kritiska faktorer att beakta i ett va-projekt.

Som exempel på framgångsfaktorer nämns bl a vikten av att följa gällande standardavtal, att samarbeta redan i ett tidigt skede och att som projektledare våga och ha befogenheter att fatta beslut. Kritiska faktorer utgörs exempelvis av att inte göra saker i rätt ordning, optimistiska tidsplaner, och bristfälligt utredningsunderlag vad gäller t exgeoteknik och masshantering.

I den andra delen ges en mer praktisk beskrivning av respektive fas i ett va-projekt, från utredningsfas till avslutningsfas. I den mer praktiska delen ges även exempel på checklistor och mallar för vilka moment som ska kontrolleras i respektive fas.

Lämplig för lite större projekt

Handboken lämpar sig särskilt väl för lite större projekt där projektbudgeten uppgår till mer än 1 Mkr eller pågår i mer än 6 månader. Även mindre projekt kan dock dra nytta av innehållet i handboken. Exempel på VA-projekt där handboken är tänkt att vara applicerbar är:

  • ”VA-saneringsprojekt och nya VA-ledningar i stadsmiljö
  • Nya överföringsledningar
  • Nya VA-ledningar och renoveringar med schaktfri ledningsteknik
  • Ombyggnation av pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattenverk och
    avloppsreningsverk
  • Nybyggnation av pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattenverk och avloppsreningsverk”

Ladda ner handboken (via Svenskt Vattens hemsida)

Fullständig referens: Mårtensson H., Johansson E., Ericsson A., Hamrin A., Kronfelt A., Lubera J., Malmsten Z., Nilsson F., Nilsson H., Persson T., Troedsson M. (2019). Projekthandboken VA – En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt. Utgåva 1. 


Relaterat

Behov av investeringar inom kommunal vatten- och avloppsverksamhet
Hur bäst angripa problem med befintliga dagvattensystem med för låg kapacitet? – Nytt expertsvar
Så bör framtidens hållbara va-ledningssystem utformas