Klimatanpassningsåtgärder måste öka enligt försäkringsbolag

Förlängd ansvarstid för kommuner, fler grönytor och mer stöd till mindre kommuner är förslag som tas upp i en debattartikel om kommunernas klimatanpassningsarbete.

Att fastighetsägare kan drabbas vid skyfall, trots eget skadeförebyggande arbete, om kommunen inte kommit tillräckligt långt i sitt klimatanpassningsarbete är huvudbudskapet i en debattartikel från Länsförsäkringar publicerad på nyhetsportalen Altinget (10/10).

Skribenten Susanne Fagerberg, naturskadespecialist vid Länsförsäkringar, menar att ett förändrat klimat kommer att ställa större krav på samhällets aktörer att samordna sig vad gäller insatser för att skydda viktiga samhällsvärden, minska risker och ha en god förberedelse inför naturkatastrofer.

Försäkringens princip sätts ur spel

Skyfall nämns i debattartikeln som ett exempel på en risk som flera aktörer har ett ansvar för. Fagerberg anser att även om fastighetägaren har det yttersta ansvaret för sin egendom är inte skadeförebyggande åtgärder, framtagna i samråd med försäkringsbolaget, tillräckligt om kommuner och myndigheter inte gör sin egen hemläxa. Drabbas en fastighet kontinuerligt av översvämningar sätts nämligen försäkringens princip om att ge skydd för oförutsedd skada ur spel.

Fagerberg menar att det, ur klimatanpassningssynpunkt, krävs ett antal olika åtgärder från kommunernas sida:

  • Förlänga ansvarstiden för kommunerna till minst 30 år – Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna ta hänsyn till klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. Det kommunala ansvaret i detaljplaneratområde sträcker sig dock idag endast 10 år efter planens fastställande. Efter dessa år är det fastighetsägaren som ensamt bär ansvaret för underhåll och för det förebyggande arbetet.
  • Fler grönytor – Vattnet behöver ha någonstans att ta vägen och då fyller grönytor och träd i tätbebyggda områden en viktig funktion.
  • Mer samordning och stöd – Konsekvenserna vid naturskadehändelser kan begränsas mer effektivt om samordningen mellan olika kommunala förvaltningar ökas samt att mindre kommuner ges mer stöd. Även mer enhetlig hantering av naturskaderisker av länsstyrelser, kommuner och räddningstjänst är en viktig pusselbit.

Du hittar debattartikeln i sin helhet på Altingets hemsida.


Relaterat

Försäkringsbolagens åtgärder för att hantera klimatrelaterade skador
Länsförsäkringar stoppar försäkring av nybyggnation i klimatkänsliga områden
Uteblivna försäkringspengar för skyfall i Malmö