Krav på dagvattenhantering i gammal detaljplan?

En fråga om krav på hantering av dagvatten vid bygglov i en gammal detaljplan besvaras av VA-guidens juridiske expert, Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. 

Fråga: Jag har frågor som gäller krav på hantering av dagvatten vid bygglov inom DP. Vi har i detta fall en gammal detaljplan (-90 talet) som inte har bebyggts, där man nu söker bygglov. Eftersom planen är gammal finns ingen dagvattenutredning eller bedömning av risk för översvämningar eller dylikt i planen.

Går det att i dagsläget kräva någon redovisning eller åtgärder avseende dagvattenhantering? Eller måste bygglov ges om det följer planen, utan att dagvatten behöver beaktas? Planen är inom verksamhetsområde för dagvatten, så avledning från området är löst. Jag tänker på eventuellt behov av fördröjning eller rening från p-ytor innan påkoppling till nätet.

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:

Av 30 kap. 9 § PBL framgår bl.a. att bygglov ska ges om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen,….Sedan finns vissa s.k. utformningskrav som regleras i 2 kap. 6 § PBL, men jag bedömer att dessa inte är relevanta i ett dagvattensammanhang.

 

Det är ju betryggande att fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, vilket innebär att det är va-huvudmannens ansvar att avleda det dagvatten som förs till förbindelsepunkten. Att ställa krav på dagvattenhanteringen via PBL för att fördröja eller rena, med hänsyn till va-huvudmannens önskemål finns så att säga inte på den juridiska kartan (även om nog jag tillhör förespråkarna för att PBL borde ändras så att det blir möjlighet att ställa krav på fördröjning, men så är det alltså inte. Detta var en personlig kommentar).


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av Dagvattenguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.