SLU:s forskningsprojekt – tar hjälp av spel för sanitetsplanering

SLU tar hjälp av spel för att undersöka vilka nya och alternativa sanitetsystem som finns och som är möjliga att driva i större skala för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten.

Med tanke på den globala sanitetskrisen i världen då WHO uppskattar att 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en bra toalett och den allvarliga övergödningsproblematiken på jorden, finns det ett akut behov av innovationer inom sanitetssektorn, både som förbättrar återvinning av näringsämnen som kväve och fosfor och ökar tillgängligheten av bra toaletter. Det är utifrån det perspektivet som det Formas-finansierade SLU-projektet, Gamification av sanitetsplanering: En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för kretsloppssystem, startade 2017 och som planeras vara klart under 2020. Projektet syftar också till att stänga kunskapsluckorna om upplevda risker med dessa system och hur man integrerar sådana innovationer i befintliga avloppssystem. Projektet drivs av forskarna Jennifer McConville (projektledare) och Håkan Jönsson på SLU tillsammans med Jaan-Henrik Kain, på Chalmers Tekniska Högskola.

Ett projekt med ett social-tekniskt systemperspektiv

I forskningsprojektet har man tagit ett social-tekniskt systemperspektiv som omfattar att man både tittar på teknik för insamling, transport och behandling av mänskligt avfall men även användarna av systemet och de organisationer som ansvarar för förvaltning. Man konstaterar att det finns ett växande antal tekniker för näringsåtervinning tillgängliga men en majoritet är fortfarande under utveckling och används inte i stor utsträckning. Det kan bero på att genomförande av dessa lösningar innebär nytänkande, inte bara i den tekniska behandlingsprocessen utan också i insamlingssystemet, användarinteraktioner och förvaltningsorganisationer.

Projektet första del

I den första delen har man gjort en kartläggning av vilka typer av näringsåtervinningstekniker som finns tillgängliga och bedömt deras teknik- och marknadsutveckling och också undersökt möjligheterna för dessa system att minska sjukdomsspridning, miljöpåverkan och även deras marknadspotential. Ett arbete pågår också med att ta fram en systematisk översikt av kunskapsläget gällande teknik för återvinning av fosfor, kväve och kol från avlopp och även göra en livscykelanalys av några av systemen där man kan kvantifiera deras påverkan.

Tar hjälp av spelens värld

Som en andra del i forskningsprojektet har man utvecklat ett brädspel, Reclaim, som ska användas för att sammanföra flera aktörer för att diskutera möjligheter för kretsloppslösningar i en planeringsprocess. På så sätt undersöker man den sociala acceptansen av alternativa avloppssystem och möjligheten för att kunna överväga dem i olika planeringsprocesser. Spelet syftar till att dela kunskap om resursåtervinning och att stödja attitydförändring och samarbete mellan spelare.

Tanken är att spelet kommer att hjälpa aktörer att utforska nya strukturer för att hantera mänskligt avfall, både i fysisk infrastruktur och förvaltningsorganisationer. Spelet är färdigutvecklat och under det närmaste året kommer man att arbeta med lokala aktörer i kommuner runtom i Sverige men även utomlands för att testa spelet och utveckla eventuella stödresurser för användning av spelet i verkligheten t.ex. faktablad om tekniker och enkel modellering av resursflöden som uppstår under spelet.

Förhoppningen är att projektresultaten kommer att utvidga kunskapen om lösningar för att hantera den globala sanitetskrisen. Detta samtidigt som man utvecklar praktiska verktyg och metoder för planering och beslutsfattande som kan användas för att hantera de nödvändiga omvandlingarna i avfallshanteringen.

Läs mer om forskningsprojektet på SLU:s hemsida


Relaterat

”Fosforutredningen” – vad händer?
– Kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner – nya certifieringsregler
Referat från nätverksträffen för små avlopp i kretslopp 10 maj