Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder

En studie av en konstgräsplan i Kalmar visar på liten spridning av små av mikroplast till vatten förutsatt att rätt spridningsförebyggande åtgärder finns installerade. 

Den nyanlagda konstgräsplanen Bergaviks IP i Kalmar kommun har under ett års tid utvärderats med avseende på spridningen av granulat. Syftet med studien har varit att bedöma de viktigaste spridningsvägarna för mikroplaster och kvantifiera dessa. Konstgräsplanen är i stora drag utformad enligt de rekommendation för anläggning av konstgräsplaner som tagits fram av Svenska Fotbollsförbundet.

Studien är genomförd på uppdrag av konsultföretaget Ecoloop i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet, Kalmar kommun, Svensk Däckåtervinning och Ragn-Sells.

Innan man dyker ner i rapportens slutsatser kan det vara värt att klargöra begreppen mikroplast och granulat. Enligt den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), definieras mikroplast som mycket små plastpartiklar (mindre än fem mm). Granulat är i sin tur gamla däck som granulerats ner till 1,0 – 2,8 mm (Regnell, 2019).

 

Några intressanta slutsatser från rapporten: 

  • Spridningen av mikroplaster till vatten, med spridningsförebyggande åtgärder installerade, var ca 0,1 kg per år varav omkring 10 % av detta bedömdes vara granulat.
  • Dagvattenbrunnar utgjorde den största potentiella spridningskällan, där ca 15,5 kg per år kunde fångas upp av granulatfällorna i brunnarna. Spridningen av mikroplast till recipienten skedde primärt från samlingsbrunnen som tar emot vatten från de övriga brunnarna.
  • Spridningen till vatten (som inte var möjligt att förhindra med åtgärder) var störst direkt efter installation av planen och avtog sedan med tiden. Cirka 96 % av spridningen skedde under det första halvåret efter konstgräsets installation och 4 % (motsvarande cirka 4 gram) spreds under det andra halvåret.
  • Blöta väderförhållanden bidrar till större potentiell mikroplastspridning via spelare och driftfordon, men spridningen oavsett väderlek går att åtgärda, förutsatt att spelare samt driftfordon borstar bort alla mikroplaster innan anläggningen lämnas.

Fullständig referens:  Regnell F. (2019) Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder – Fallstudie Bergaviks IP, Kalmar.


Nyhet om EU-förbud mot konstgräsplaner stämde inte
Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner. SvFF (2017)
Mikroplaster från konstgräsplaner. Exjobb KTH 2017