Regeringsbeslut – avloppsreningsverk måste anmälas igen, senast vid årsskiftet

Alla befintliga avloppsreningsverk klassade som C-verksamheter måste anmälas igen till kommunala tillsynsmyndigheten senast 1 januari 2020.

Det innebär bråda dagar för alla avloppsreningsverk i Sverige att hinna lämna in en anmälan innan årsskiftet. Anledningen är ett regeringsbeslut där avloppsvatten definieras som avfall, och rening av avloppsvatten är en avfallsbehandling, vilket framgår i ett informationsbrev från Naturvårdsverket som skickats ut i början av december.

Orsaken till anmälningsförfarandet är att kommissionen riktat kritik mot Sveriges genomförande av avfallsdirektivet. Bestämmelserna återfinns som ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (2018:2005), FMH. De nya bestämmelserna om anmälningsplikten gäller för både för kommunala huvudmän och privata verksamhetsutövare.

Svenskt Vatten som branschorganisation rekommenderar sina medlemmar på sin hemsida att göra anmälan, om än enkel, inom den utsatta tiden och menar att man kan hänvisa till tidigare inlämnad anmälan i den mån den innehåller de uppgifter som krävs. Svenskt Vatten riktar samtidigt kritik till dubbelregleringen och de har för avsikt att kontakta Miljödepartementet om definitionen av att avloppsvatten är ett avfall.

Läs mer: Naturvårdsverkets informationsbrev, 2019-12-03


Vad är en C-verksamhet?
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter. Förordning (2018:1460).