VA-podden #10 – Helén Galfi och Linnéa Lundberg om dagvattnets påverkan på Göteborgs vattendrag

I det tionde avsnittet av VA-podden intervjuas Linnéa Lundberg och Helén Galfi, Göteborg Kretslopp och vatten om en färsk rapport som visar att ett flertal av kommunens vattendrag är förorenade av dagvatten. 

I rapporten ”Åtgärdsförslag för dagvatten – Stadens påverkan på recipent och åtgärder mot miljökvalitetsnormerna för vatten” (Galfi m.fl. 2019), har man undersökt 13 vattendrag runt om i Göteborg som alla visade sig ha förhöjda halter av föroreningar och näringsämnen.

Analysen av vattendragen visar bl a att 10 av 13 stycken har ett reningsbehov för fosfor och att staden står för ca 60 % av fosforutsläppen. Kostnaderna för de dagvattenåtgärder som har kunnat identifieras uppskattas till cirka 1,7 miljarder kronor.

 

Podavsnittets innehåll

I det tioende avsnittet av VA-podden intervjuas två av författarna till rapporten, Linnéa Lundberg och Helén Galfi från Göteborg Kretslopp och vatten om bl a:

  • Bakgrund till rapporten och hur analysen genomförts
  • Exempel på vilka dagvattenrelaterade åtgärder som föreslås, kostnader och vilken effekt som åtgärderna bedöms kunna uppnås
  • Enkät där man frågat invånarna i Göteborg om vad de är beredda att betala för att ha rena sjöar och vattendrag
  • Tips till andra kommuner som går i tankar om att göra en liknande analys av statusen i sina vattendrag

Du hittar samtliga avsnitt av VA-podden samlade på Soundcloud.


Relaterat:

Åtgärdsförslag för dagvatten – stadens påverkan på recipient och åtgärder mot miljökvalitetsnormerna för vatten (Galfi m.fl. 2019)