Reflektioner från en ny redaktör

Stora och små frågor. Från VA-ekonomi och stadsbyggnadsprocessen till placering av ett staket bredvid en vattenledning. Under fyra år som utredningsingenjör på Uppsala Vatten har jag givits möjlighet att sätta mig in i en VA-huvudmans värld. I min nya roll som redaktör inom dagvatten och VA-planering på VA-guiden hoppas jag kunna bidra med lite nya vinklingar från ett anläggningsägarperspektiv.

Som person är jag nyfiken till naturen och gillar att försöka förstå hur saker fungerar. En av de roligaste sakerna i min tidigare roll var när personer med olika kompetenser möttes för att lösa problem tillsammans – något som jag hoppas kunna skapa utrymme för även på VA-guiden. Jag hoppas också kunna fortsätta att arbeta för att skapa förståelse och engagemang för vattenfrågor i samhället i stort. Mitt hjärta klappar dessutom lite extra för gröna frågor och ett område som jag tror vore spännande att utforska är gränssnittet mellan dagvattensystem, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

För framtiden ser jag att VA-Sverige har många viktiga uppgifter att lösa. Ett gemensamt tema för flera av dessa är resurshushållning, både med ekonomiska, personal- och miljömässiga resurser. Jag upplever att synen på vatten som resurs redan har börjat skifta, inte minst med anledning av de senaste årens torrväder. Vi behöver arbeta långsiktigt för att säkra upp våra vattenresurser för framtiden och samtidigt hitta nya, smarta system för att minska vattenanvändningen. En annan viktig uppgift är att sluta näringens kretslopp och göra oss mindre beroende av konstgödsel.

Ett exempel där hushållningen med ekonomiska medel ofta ställs på sin spets är i förvaltningen av VA-anläggningar där avvägningen av skötsel- och underhållsnivå kan vara svår. Görs för lite underhåll? Eller är en del av underhållsarbetet som utförs onödigt? Vissa problem kan vara svåra att förutse och dyker kanske upp många år efter anläggning. Här tror jag att det finns mycket intressanta erfarenheter runt om i landet att lyfta.

Ett av mina viktigaste mål på VA-guiden kommer bli att ge medlemmarna bättre underlag för beslut, stora och små. När vi alla blir lite mer experter kan vi fokusera investeringar och åtgärder där de behövs, vilket kommer samhället och miljön till nytta i slutändan.

Har du någon knivig fråga eller intressant erfarenhet som du tror kan komma fler till nytta? Hör gärna av dig till mig och berätta!