Vem har ansvaret för skelettjordarna på allmän platsmark?

Vem har ansvaret för anläggande och underhåll av skelettjordar på allmän platsmark och som ligger inom ett verksamhetsområde för dagvatten? Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat vid Agnes Advokatbyrå svarar.

FRÅGA

Det pågår flera stora detaljplaneprojekt i vår kommun och det diskuteras vem som ska vara ansvarig för anläggande och underhåll av skelettjordar som är placerade på allmän platsmark och ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.

Vi är införstådda med att ansvaret inte ligger på exploatören, men däremot inte klara med om det hamnar på kommun eller VA-huvudman. En fråga som inte är avklarad är alltså om skelettjordarna kan ses som en teknisk anläggning, som utgör en del av det allmänna VA-systemet?

SVAR

EXPERTAgnes LarfeldtMiljörättsadvokatAgnes Advokater

Begreppet ”teknisk anläggning” återfinns inte i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Däremot används begreppet ofta inom ramen för detaljplaneläggning där tekniska anläggningar och tekniska installationer ska märkas ut på ett visst sätt i detaljplanen. I LAV används istället begreppet ”anordning”, såväl i 13 som i 19 §§ LAV.

Om ett verksamhetsområde för dagvatten har inrättats an­svar­ar va-huvudmannen för att ordna de allmänna vattentjänster som behövs för att ta hand om dagvattnet inom området. VA-huvudmannen ska således ordna med ledningar och andra anordningar för vattenför­sörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt, anordning för bortledande av vatten som inte sker via en förbindelsepunkt samt de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen ska kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet (13 § LAV).

VA-huvudmannen ansvarar för den allmänna va-anläggningen fram till förbindelse­punkten (t ex en dagvatten­brunn) mellan den allmänna VA-anläggningen och den enskilda VA-installationen. Vidare ska VA-huvudmannen ordna de pumpar och andra särskilda anordningar som på grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på en fastighet för att fastighetsägaren ska kunna använda va-anläggningen (19 § LAV).

Avgörande för om en skelettjord på allmän platsmark ska anläggas och underhållas av kommunen eller VA-huvudmannen är således om den utgör en anordning som ingår i den allmänna va-anläggningen eller ej. Om så är fallet är VA-huvudmannen ansvarig för anläggande och drift. Frågan för bedömas i varje enskilt fall, utifrån det huvudsakliga syftet med skelettjorden. Om skelettjorden anläggs för, och dess bibehållande krävs som ett led i, att uppfylla VA-huvudmannens ansvar enligt LAV faller ansvaret för såväl anläggande som underhåll på va-huvudmannen och skelettjordens olika anläggningsdelar kommer då ses som särskilda anordningar enligt 13 § LAV. Om skelettjorden anläggs huvudsakligen i ett annat syfte än att uppfylla VA-huvud­mannens ansvar enligt LAV, exempelvis i syfte att möjliggöra för trädplantering i en hård­gjord stadsmiljö eller liknande, bör ansvaret för skelettjordens anläggningsdelar falla utanför VA-huvudmannens ansvar enligt LAV.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.