Avslag för nytt reningsverk – Weserdomen avgörande

Inga vattendrag får försämras i sin statusklassning, det är innebörden av Weserdomen i svensk miljölagstiftning. Tolkningen av domen sätter nu stopp för ett nytt gemensamt reningsverk i Skåne, trots att den sammanlagda miljöpåverkan blir mindre.

Frågan handlar om att Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) har fått avslag från Miljöprövningsdelegationen i Skåne på sin tillståndsansökan. Ansökan gäller tillstånd för att bygga om och utöka verksamheten i avloppsreningsverket i Nyvång. Det nya reningsverket var tänkt att ersätta två äldre reningsverk men eftersom reningsverket skulle bidra till att den närliggande Humlebäcken skulle få en sämre statusklassning, avslogs ansökan. Det handlar om att utsläppet av totalfosfor skulle ökas och då kvalitetsfaktorn i recipienten sedan tidigare är i den lägsta statusklassen kan ytterligare försämringar inte tillåtas.

Totalt sett mindre miljöpåverkan

Bedömningen att Humlebäckens status inte får försämras är helt i linje med Weserdomens innebörd. Trots att det totalt sett blir mindre miljöpåverkan med det nya verket så är det inget som lagstiftningen tar hänsyn till, det saknas stöd i reglerna för miljökvalitetsnormer att göra sådana tillämpningar.

Ett väntat utfall

Många i VA-Sverige har sedan Weserdomen implementerades i den svenska miljölagstiftningen bara väntat på det här scenariot. Ett nytt reningsverk med modern reningsteknik som renar bättre än de krav som ställs i avloppsdirektivet kan inte tillåtas trots att den totala miljöpåverkan med åtgärden blir mindre. Innan domen lyftes in i miljölagstiftningen hade myndigheterna större möjlighet att ha ett helhetsperspektiv och ändå se till att normerna följdes men så är det inte längre med den nya tolkningen.

Kritiska röster om brister i vattenlagstiftningen

Avslagsbeslutet väcker också kritiska röster med frågor om vad det här betyder för VA-Sveriges framtida avloppsreningsverk. I ett gemensamt pressmeddelande från NSVA och Svenskt Vatten 2020-10-15, är man orolig för utvecklingen, att vattenlagstiftningen i vissa delar är ologisk och brister kring helhetsperspektivet.

”På grund av EU-domstolens Weserdom kan EU:s vattenlagstiftning och miljöbalken bli havs- och vattenskyddets fiende, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten. Konsekvenserna av Weserdomen riskerar bli absurda.

Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar sedan länge att vattenlagstiftningen har luckor som riskerar att nya effektivare avloppsreningsverk inte kommer att tillåtas.

Det återstår att se om NSVA väljer att överklaga avslagsbeslutet.

Gemensamt pressmeddelande Svenskt Vatten och NSVA 2020-10-15, Ökade utsläpp till miljön på grund av miljölagstiftningen 


Relaterat

EU-dom om tillståndsprövning vid risk för försämrad vattenstatus, 2015

Följder av Weserdomen (HaV, 2016)