Exempel på vattenbesparing: Återanvändning av dusch- och tvättvatten för toalettspolning i Taberg i Jönköping

Junehems planerade område med hållbarhetsprofil i Taberg. Illustration av BSV arkitekter och ingenjörer.

Intervju med Max Jensen, Junehem om deras arbete med återanvändning av dusch- och tvättvatten för toalettspolning i flerbostadshus i Taberg, Jönköping. Intervjun är framtagen i rapporten ”Vattenbesparande åtgärder, Exempelsamling för kommuner och hushåll” som är ett resultat av två samarbetsprojekt som finansierats med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Uppsala. Målsättningen är att visa olika exempel på hur vattenbesparingsprojekt realiseras i flerbostadshus och kontorshus.

Drivkraft – skapa hållbarhetsprofil

Junehem är ett kommunalt bostadsbolag. Junehem har upphandlat entreprenör, ska sätta igång med schaktning under hösten 2020. Max har varit involverade i projektet sedan 2018. Drivkraften är att skapa en hållbarhetsprofil för området som är beläget i skog och nära den populära badsjön, Åsasjön. Det kommer byggas elva st huskroppar och man vill bygga med naturen, varför man t ex kommer installera solceller för att spara energi, liksom återanvända vattnet från dusch och tvätt för att spola toaletter.

Beslutet togs att satsa på återanvändning av dusch och handtvättsvatten för att spola toaletter eftersom det var förhållandevis enkelt. Inga särskilda tillstånd behövs, men däremot behöver man räkna med mer service och underhåll för att rensa och byta ut filter. Man behöver också se till att man har rätt ventiler så att inte vatten kan flöda åt fel håll och in i tex lagringstankarna.

Man kommer ha ett system per hus. Det finns reningsteknik mellan dusch och toalett, både i tankarna och i husen. Duschvattnet leds ut till tankar utanför huset och pumpas sedan in för att spola toaletterna. Det kommer också finnas möjlighet att fylla på med ”dricksvatten” om det återanvända vattnet inte räcker till.

Det har varit en utmaning att hitta leverantör för anläggningen. Junehem föreskrev i upphandlingen att man ville ha återcirkulerande teknik. I förprojekteringen togs möjliga koncept fram för området, där var t ex Graytec med för att ge förslag på teknik för återvinning. Totalentreprenören kommer sedan att upphandla företag för den återcirkulerande tekniken.

Investeringar

Junehem ser ingen direkt ekonomisk vinning av att satsa på vattenbesparing, utan man räknar snarare med att satsa cirka 500 000 kr extra per huskropp. Långsiktigt kanske man kan ta hand om ännu mer vatten (tex tvättvatten, köksvatten). Det behövs lite extra energi för pumpar, vilket gör att det är en fördel att använda solceller.

Positivt bemötande

Projektet har i stort bemötts positivt, liksom med viss osäkerhet. Det fanns initiala planer att samla in och använda regnvatten för tex toalettspolning, men blir komplicerat pga frågor kring VA-debiteringssystemet. Därför satsar man istället på att samla in regnvatten för utomhusbruk: bevattning och tvätt av cyklar mm. Denna typ av tvättvatten leds sedan ner i dagvattensystemet.

Överlag bra erfarenhet! Tipsar om att börja kommunicera med kommunen i god tid, de flesta frågor löser sig med dialog.

Slutrapport: Vattenbesparande åtgärder – exempelsamling för kommuner och hushåll

Intervju genomförd 2 oktober 2020 (Bilaga 6 i ”Vattenbesparande åtgärder, Exempelsamling för kommuner och hushåll”)