VA-guiden bemöter felaktiga påståenden från VA-i-tiden

VA-guiden anser att föreningen VA-i-tiden sprider en felaktig bild av avloppsguiden.se och VA-guiden i den skrift som föreningen skickat till landets miljönämnder. Vi vill därför bemöta några av dessa påståenden om oss samt förklara delar av vår verksamhet lite närmare.

Föreningen har sammanställt och skickat ut en skrift med namnet Bedömning av enskilda avlopp, vägledning för miljö- och hälsoskyddsnämnder – sett ur ett användarperspektiv till många av landets miljökontor och riksdagspolitiker. Föreningen beskriver översiktligt VA-guidens verksamhet och ifrågasätter VA-guidens trovärdighet utifrån ägarförhållanden och annonsintäkter.

Föreningens övergripande budskap är att nämnderna och miljökontoren fattar osakliga beslut och vantolkar lagstiftningen när det gäller små avlopp. I synnerhet när det handlar om bedömningar av befintliga små avloppsanläggningar.

Huvuddragen i föreningens kritik av vägledningar från Havs- och vattenmyndigheten och kommunernas hantering av små avlopp redogjorde vi för och kommenterade i artikeln, VA-guiden sammanfattar och kommenterar debatter om små avlopp från september 2019.

Felaktig uppfattning om VA-guiden och avloppsguiden.se

VA-i-tiden ifrågasätter trovärdigheten i innehållet på avloppsguiden.se och menar att VA-guiden sitter i knät på olika leverantörer inom VA-området för att få annonsintäkter. Enligt VA-i-tiden innebär detta att informationen på avloppsguiden.se blir

”[…] en blandning av myndighetsråd och reklam från olika tillverkare på ett sätt som gagnar VA-branschen.”

Att tro att avloppsguiden.se genererar annonsintäkter som gör att vi publicerar välvilliga informationstexter för att gynna VA-branschen är en felaktig uppfattning.

Sedan starten av Avloppsguiden har vi varit måna om att helt och fullt ut på egen hand råda över informationssidorna om små avlopp. Dessa sidor återfinns framförallt idag via flikarna Nytt avlopp och Ditt avlopp. En av flera anledningar till att projektet Avloppsguiden blev företaget VA-guiden var att arbetet med Avloppsguiden behövde en formellt sett oberoende redaktion för att värna användarnas förtroende för oss. Det är alltså uttryckligen ägarbolagens vilja att VA-guiden agerar självständigt och oberoende. Vi utför inga ”beställningsjobb” vad gäller informationen på avloppsguiden.se.

Avloppsguiden.se har under sin livstid finansieras på tre olika sätt.

  1. Externa projektmedel för att ta fram relevant information om små avlopp samt företagsstöd för att förbättra hemsidans användarbarhet.
  2. Årsavgifter från myndigheter och kommunala bolag.
  3. Annonsintäkter från entreprenörsregister och produktregister.

Annonsintäkter från avloppsguiden.se

Arbetet med produktregister, entreprenörsregister och marknadsöversikt finansieras i regel av annonsintäkter. Vi ser ett värde i att kunna erbjuda dessa översikter och hålla dem så uppdaterade vi kan. En fördel med att finansiera dessa register med hjälp av intäkter från annonser är att det blir en naturlig uppdatering då ingen betalar för en tjänst eller produkt som inte finns på marknaden. Det gör också att större andel av årsavgifterna för medlemskap i VA-guiden små avlopp kan gå till informationssidor på avloppsguiden.se och omvärldsbevakning, Avloppslistan och stöd till Avloppsguidens användarförening.

Entreprenörsregistret

På avloppsguiden.se finns en databas över landets kommuner. Besökaren skriver in kommunnamnet och möts av kontaktinfo till kommunens miljökontor. På samma sida listas även lokala entreprenörer. Listan märks ut med ordet annonser. Entreprenören kan välja en avskalad annonsvariant eller en där hen kan fylla på med mer information. Listvyn visar vilka typer av tjänster som företaget erbjuder och om de har diplom eller motsvarande från utbildningar. Det finns i dagsläget inget system för certifiering även om det föreslagits och arbetats med som en frivillig certifiering.

I samband med sökningen tipsar vi om information om saker som kan vara bra att tänka på när man kontaktar en entreprenör, konsult, tillverkare. Det går även att enkelt att skapa en utskriftsversion av listan.
Hitta kommuninfo och entreprenörer

Produktregistret

Vi har även databas över avloppsprodukter. Här framgår det att annonserande företag själva skrivit informationen om sina produkter. Syftet med registret är att hjälpa husägare att få ett hum om avloppsprodukter på marknaden. Vi jobbar för att bli så heltäckande som möjligt. Högerspalten på sidan består av så kallade banners och signalerar för besökaren att här finns det annonser. För säkerhets skull skriver vi även ut det så att ingen tror att VA-guiden väljer ut den bästa produktinformationen.
Produktregistret på avloppsguiden.se

Marknadsöversikt – produkter för enskilda avlopp

Denna översikt finansierades ursprungligen med hjälp av projektmedel. Efter senaste projektet uppdaterar VA-guiden översikten genom att de företag som vill medverka betalar en avgift per produkt som synliggörs. Produktinformationen kommer från respektive tillverkare eller återförsäljare. Avgiften täcker en del av VA-guidens administrativa kostnader för att hålla översikten uppdaterad.

En skillnad mot ren annonstext är att översikten har fasta rubriker vilket gör det möjligt för läsaren att jämföra olika produkter med varandra. VA-guiden har även en expertpanel som där det är möjligt bedömer underlag om produktens prestanda.
Marknadsöversikt – produkter för enskilt avlopp

VA-guiden nekar ingen att delta på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

VA-i-tiden skriver att de hålls utanför möten och konferenser inom området små avlopp.

”Konferenser som anordnas är i regel endast öppna för de kommunala inspektörerna och kritiska röster från andra grupper är inte välkomna. Däremot får ofta olika tillverkare visa upp sina produkter i samband med sådana mässor och konferenser.”

VA-guiden anordnar årligen konferensen Vatten Avlopp Kretslopp och målgruppen är yrkesverksamma inom områdena små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vi erbjuder samarbetskommunen att ordna aktiviteter för fastighetsägare då vi sannolikt har en av årets största produktutställningar inom framförallt små avlopp på plats. VA-guiden nekar ingen att delta på Vatten Avlopp Kretslopp. Representanter från VA-i-tiden har bett om att få delta gratis men VA-guiden har nekat till detta.

VA-i-tiden har ömsom frågat och begärt att få talartid på konferensen. Förfrågan har inkommit sent i förhållande till processen med programmet för konferensen och VA-guiden har valt att inte anpassa eller ändra sitt program. VA-i-tiden är inte ensamma om att önska talartid på konferensen. VA-guiden väljer de upplägg, ämnen och föreläsare som vi tror är mest intressanta för betalande deltagare.

VA-guiden administrerar ett diskussionsforum i form av en e-postlista kallad Avloppslistan. Listan är enbart öppen för kommunala aktörer som betalar årsavgift för VA-guiden små avlopp. Begränsningen beror dels på att det kostar VA-guiden arbetstid att administrera listan och dels för att vi tolkat situationen som att det gynnar diskussionen om miljöinspektörerna kan diskutera öppet med kollegor i andra kommuner. Från dessa diskussioner bedömer vi att det behövs en neutral mötesplats för inspektörer och representanter för tillverkare och återförsäljare av avloppsprodukter. Vår förhoppning är att Vatten Avlopp Kretslopp ska fortsätta vara en sådan mötesplats och utvecklas. Ur detta perspektiv är det naturligt att kombinera konferensen med en utställning.

Avloppsguiden – en del av VA-guiden

På avloppsguiden.se finns redaktionellt material om vanlig avloppsteknik för små avlopp, hur man sköter om och kollar sin anläggning och miljökontorets förväntan på husägaren. Som en service till husägarna finns även annonsförteckningar över avloppsprodukter och entreprenörer som bistår med ansökan och anlägger avlopp.

Projektet Avloppsguiden började runt år 2004 med fyra kommuner som stöttade ett projekt för att skapa en kunskapsbank om enskilda avlopp. Upplägget byggde och bygger på frivillig årsavgift och i backspegeln är det ett tydligt exempel på så kallad gräsrotsfinansiering (crowdfunding), även om vi inte använde sådana begrepp då första versionen av Avloppsguiden publicerades. Att verksamheten drivs i bolagsform är något som diskuterats ändå sen Avloppsguiden såg dagens ljus.

Fler och fler kommuner anslöt till projektet och efter några år breddades ämnet att även omfatta dagvatten och VA-planering. Under ett antal år levde de olika tjänsterna parallellt under olika varumärken för att sedan samlas under vaguiden.se samt avloppsguiden.se, en informationstjänst för husägare.

VA-i-tiden pekar på att VA-guiden ägs av tre företag. Det stämmer. VA-guiden Sverige AB bildades 2011 och ägs till lika stora delar av företagen WRS, Ecoloop och Bild&Kultur, inte Delta Webbyrå som det står i skriften från VA-i-tiden.

Kort om VA-i-tiden

Föreningen skriver på sin hemsida att den arbetar för att förändra nuvarande VA-lagstiftning och dess tillämpning gentemot fastighetsägare med enskild VA-anläggning. Föreningen kommer ur ett nätverk från 2017 som kom till för att samla artiklar om VA-frågor från massmedia, samt samla brev och samtal från berörda. Debattinlägg och berättelser från berörda delas regelbundet via Facebook och e-postlistor.


Relaterat

Här kan du läsa mer om avloppsguiden.se

Här kan du läsa mer om VA-guiden

VA-guiden sammanfattar och kommenterar debatter om små avlopp, september 2019