Utredning för översyn av vattenfrågor vid planläggning och byggande

Regeringen tillsätter en särskild utredare, Johanna Söderasp för att göra en översyn av vattenfrågor vid planläggning och byggande. Utredningens syfte är att göra det enklare för kommunernas planeringsarbete.

Med utredningen vill man förenkla och göra det tydligare hur miljökvalitetsnormer för vatten ska hanteras vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen (PBL) i linje med kraven i EU-rätten och samtidigt göra det lättare för kommunerna i tillämpning av kraven.

Ett annat syfte med utredningen är att förse kommunerna med verktyg för att i dag och vid ett förändrat klimat se till att de krav man ställer på ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten vid prövning och planering enligt PBL kan genomföras.

Utredningens uppdrag blir bland annat:

  • analysera kommunernas förutsättningar att säkerställa att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten följs vid planläggning och vid prövning enligt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen
  • se över kommunernas möjligheter att hantera dagvatten på ett hållbart sätt vid detaljplaneläggning och vid prövning enligt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen
  • analysera kommunernas förutsättningar att trygga dricksvattenförsörjning vid planläggning
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Den särskilda utredaren, Johanna Söderasp är idag vattenvårdsdirektör för Bottenvikens Vattenmyndighet vid Länsstyrelsen Norrbotten och har lång erfarenhet av vattenfrågor inte minst inom EU:s ramvattendirektiv.

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 20 juni 2023.

Relaterat

Regeringens komittédirektivt, Dir. 2021:92