SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark

I slutet av november samlades deltagare i ett nytt Vinnova-projekt i Uppsala för att diskutera framtidens dagvattenhantering på kvartersmark. På agendan stod även studiebesök till dagvattenanläggningar på två olika platser i staden.

Mötet utgjorde en kickoff för ett projekt som VA-guiden deltar i och tidigare skrivit om, men som nu fått ett namn: SODA. Akronymen står för ”Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark”, vilket är just det som projektet vill åstadkomma. Totalt 18 olika projektpartners deltar, bland annat tillverkare av dagvattenprodukter, teknikkonsulter, bostadsbolag, kommuner och VA-bolag. Dessutom har projektet tillsatt en intressentgrupp med ett stort antal aktörer som ytterligare ska bidra till att förankra och kommunicera resultatet från projektet.

Anna Bohman från RISE, projektledare för SODA

VA-guiden tog pulsen på nytillträdda projektledaren Anna Bohman, forskare vid RISE, för att höra hennes tankar om projektet.

– Många är peppade på just samverkansfrågan vilket säkert har bidragit till att vi har haft en så stor uppslutning av projektdeltagare. Sen kommer alla in i projektet med olika kunskaper och med olika förförståelse vilket visar på behovet av att träffas och prata med varandra.

Efter kickoffen fortsätter nu arbetet med de olika arbetspaketen inom projektet. Till våren kommer ett första så kallat omställningsforum att hållas, där projektets intressentgrupp och övriga intressenter i samhället bjuds in. Tanken med dessa möten är att skapa ett mer experimentellt forum och samskapande och dialog i en bredare aktörsgrupp. Här får också projektparterna möjlighet att stämma av olika arbetsresultat med intressenterna men även fånga upp parallella initiativ som pågår ute i samhället.

– Ett förslag på ämne att ta upp under det första omställningsforumet är plan- och projekteringsprocessen för att gå igenom steg för steg vilka hinder och möjligheter som finns. Vem som behöver göra vad utifrån olika perspektiv, vilka knutar som behöver lösas och så vidare. Håll utkik efter uppdateringar under våren!

Är du nyfiken på projektet, kommande omställningsforum eller av att delta i intressentgruppen? Hör gärna av dig till Anna Bohman.

Nedan följer några bilder från studiebesöken under kickoffen, där Anna Pettersson Skog från RISE och Kent Fridell från Edge berättade om arbetet med dagvattenanläggningar på två olika platser i Uppsala.

Anna Petterson Skog, RISE, visar upp de gröna innergårdar som anlagts på SLU:s campus i Ultuna i södra Uppsala.
Kent Fridell, Edge, berättar om de växtbäddar som anläggs i den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala.