Tingsryd VA-planerar för framtiden

Carina Axelsson, VA-chef i Tingsryds kommun med VA-planeringsansvar.

VA-guiden har fått en pratstund med Carina Axelsson, VA-chef i Tingsryd. Hon berättar om vilka utmaningar som kommunen står inför vad gäller VA-planering där både klimatanpassningsfrågor och investeringar i VA-sektorn är aktuella.

VA-planen för Tingsryds kommun utgörs av en VA-översikt, en VA-policy och en VA-handlingsplan helt enligt Havs- och vattenmyndighetes vägledningsmodell. Carina Axelsson berättar att den gällande VA-planen är den första som kommunen tagit fram. I arbetet med att ta fram VA-planen fungerade Carina som intern projektledare för kommunen. Man hade även hjälp av Sweco Environment och arbetet bedrevs i en förvaltningsövergripande grupp med representanter från olika förvaltningar i kommunen.

Östra delen av kommunen i fokus på grund av vattenbrist

När man läser VA-planen så förstår man att kommunen satsar på stora strukturella förändringar på lång sikt. Idag har man fem vattenverk och sex avloppsreningsverk i kommunen medan målbilden enligt planen är tre vattenverk och tre reningsverk. Befintliga avloppsreningsverk och vattenverk står inför stora renoverings- och investeringskostnader samtidigt som de naturgivna förutsättningarna förändras inte minst i de östra delarna varför kommunen bland utreder för att bygga överföringsledningar till vissa områden och samtidigt lägga ned vissa verk.

– Både under arbetet med VA-planen och i andra delar av kommunens arbete har den östra sidan av kommunen hamnat i fokus. Den sidan ligger i området mot Kalmar och Öland som har problem med torka och prognosen framåt är att det ska bli ännu torrare. Ett av vattenverken i området har redan haft problem eftersom det blir för låga vattennivåer i ån där man tar in råvatten till verket, berättar Carina.

Kommunen har ett viktigt klimatanpassningsarbete framåt att fokusera på inte minst i de östra delarna av kommunen och Carina konstaterar att frågorna är många att utreda.

-Varifrån ska vi ta vattnen? Vart är det säkert att dra ledningar? Vilka ledningsdragningar är möjliga då det både finns kulturfrågor och skyddad natur att ta hänsyn till? Frågorna är många då vi utreder möjligheten för ett gemensamt dricksvattenverk för den östra sidan av kommunen som ska fylla flera behov.

Vattenfrågan är central och helt avgörande i kommunens planering men det är mycket som man måste ta hänsyn till.

Inga §6-områden i kommunen

Vad gäller frågorna om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse som i VA-handlingsplanen tar upp har man inte ett enda utpekat §6-område. Av de 12 områden som lyfts fram finns endast ett VA-utredningsområde där det kan finnas ett behov av förändrad VA-försörjning men det är inte klarlagt och ska först utredas. De resterande 11 områdena har enligt den använda modellen sådana förutsättningar att även fortsättningsvis ha enskilda VA-lösningar.

Särskilda anpassningar för sten

I den metodik man använt för att identifiera §6 LAV-områden så har man utgått från en modell som konsulterna bistått med och sedan gjort olika lokala anpassningar. Värt att notera är att man bland annat fått göra justeringar och viktat utifrån den småländska stenen.

– Lite intressant när vi tog fram modellen är att vi har mycket sten i Småland. På de platser där det är mycket sten och långa ledningsdragningar då blir det dyrt att bygga ut ledningar, konstaterar Carina Axelsson.

Användbar VA-policy

I VA-planeringsarbetet har man bland annat använt sig av olika workshops för att ha dialog kring arbetet med delplanerna. Carina är särskilt nöjd med VA-policyn och arbetet med den.

– Även om inte alla politiker kunde delta i workshopen så blev det en väldigt bra arbetsgrupp och ett jättebra arbete. Det blev en VA-policy som säger något som både vi tjänstemän och politikerna kan stå bakom och som vi kan stödja oss på i det fortsatta arbeten med dessa frågor inte minst vad gäller vattenförsörjningsfrågorna.

Efter att VA-planen blev klar 2020 har man även tagit fram en vattenförsörjningsplan med utgångspunkt från VA-policyn.

– Det är just frågorna kring kommunens vattenförsörjning i de östra delarna av kommunen och även frågan om reservvatten som är aktuella för diskussion och arbete i kommunen just nu, även om den sistnämnda frågan är väldigt mycket i sitt initiala skede, tillägger Carina.


Relaterat

Tingsryds VA-planeringsdokument:

Dokumentbibliotek för publicerade VA-planer (Kräver login till VA-planering)