Uppdrag till Naturvårdsverket – avloppsrening och krisberedskap

Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en riskanalys för minskad sårbarhet för landets avloppsrening. Uppdraget ska vara färdigt senast februari 2023.

Riskanalysen är en del av krisberedskapen och regeringen vill att Naturvårdsverket undersöker risker kopplade till kemikalier och reservdelar som behövs för avloppsrening. Naturvårdsverket uppmanas ta hjälp av Havs- och vattenmyndigheten för att utreda risker och eventuella konsekvenser för vattenmiljön om avloppsreningen försämras.

Tillsynsvägledning ska utvecklas så att frågor om frågor om krisberedskap uppmärksammas i samband med miljötillsynen.

Avloppsrening och krisberedskap, ändring av regleringsbrev 2021-12-09