Vattenförekomster med utsläpp från avloppsreningsverk ska kartläggas noggrannare

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att kartlägga vattenförekomster som sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån ett sårbarhetsperspektiv.

Syftet är att stärka tillgången till rent dricksvatten i den kommunala dricksvattenproduktionen och avloppshanteringen. Det behövs ett fördjupat kunskapsunderlag om vilka sjöar, vattendrag och kustvatten som är recipient för utsläpp från avloppsreningsverk.

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, ska bistå Havs- och vattenmyndigheten i kartläggningen.

Till pressmeddelandet, 2021-12-21