Film: VA-guiden besöker Johannisbergs våtmarkspark i Västerås

VA-guiden har rest till Västerås för att besöka Johannisbergs våtmarkspark, kommunens nyaste och största dagvattenanläggning hittills. I filmen får vi en rundvisning av Gustav Myhrman, som varit projektledare för Mälarenergis delar i projektet under de senaste tre åren.

Våtmarksparken har kapacitet att ta emot 30-40 % av flödet från Kapellbäcken, som avvattnar stora delar av Västerås. Avrinningsområdet är totalt 2 500 hektar, varav 1 400 hektar är urban mark, bestående av både bostäder men även industri- och handelsområden.

Våtmarksparken består av sex sammanlänkade dammar och har utformats för att gynna båda rekreation och biologisk mångfald. Intill parken ligger ett flygfält, vilket har lett till vissa anpassningar för att minska risken för kollisioner mellan fåglar och flygplan. Bland annat är dammarna anlagda i samma riktning som start- och landningsbanan på flygfältet så att fåglar startar och landar i samma riktning som flyget.

Projektet är en del av LIFE IP Rich waters, inom de närmaste åren kommer Mälarenergi att följa utvecklingen av våtmarksparken och hur reningen fungerar i praktiken.