Ökat statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor under 2022

Varje år kan kommuner ansöka om statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2021 fördelade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut knappt 25 miljoner kronor till bland annat översvämningsskydd. År 2022 ökar summan till drygt 521 miljoner kronor.

Ansökningsperioden för att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor under 2022 har öppnat. Bidraget delas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ett steg i att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

– Klimatförändringarna gör att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Alla som har ansvar behöver identifiera risker och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och andra negativa klimateffekter, så långt det är möjligt. Det är avgörande för hur stora konsekvenserna blir av naturolyckor nu och i framtiden, säger Erik Bern, handläggare på MSB i ett pressmeddelande.

Endast kommuner kan söka

Under 2021 gick pengarna gick till totalt sex kommuner för åtgärder rörande ras, skred och översvämningar, bland annat till finansiering av översvämningsskyddet mellan Kyrkoviken och Glafsfjorden i Arvika kommun. Övriga kommuner som mottog bidrag till åtgärder var Arboga, Vansbro, Vännäs, Mark och Stenungssund.

Det kraftigt höjda anslaget under 2022 gör det möjligt för fler att få beviljat stöd till åtgärder. Bidraget kan endast sökas av kommuner men kan ges för både planerade åtgärder och retroaktivt för åtgärder som är genomförda. I ansökan är det viktigt att hotbilden vad gäller ras, skred eller översvämning är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna tydligt beskrivs med ritningar, kartor och beräkningar.

Ansökningar måste vara inskickade senast den 1 augusti 2022.

Ta del av hela pressmeddelandet från MSB här.

Mer information om statsbidraget för naturolyckor finns på MSB:s hemsida.