Ny överenskommelse ska ge tydligare ansvarsfördelning vid skyfallsplanering

Jesper Persson, Skyfallsspecialist vid Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad.

I Göteborg har sju förvaltningar kommit överens om hur arbetet med skyfall ska organiseras. Jesper Persson, skyfallsspecialist vid Kretslopp och Vatten i Göteborg, berättar mer om kommunens nya skyfallsöverenskommelse under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

Skyfall är inte fråga för framtiden utan något som behöver hanteras här och nu. Det visar inte minst de översvämningar som drabbade Europa och Sverige under 2021.

Många svenska kommuner har utmaningar i arbetet med att hantera översvämningar orsakade av skyfall. Att fördela ansvaret för olika delar av skyfallsplaneringen pekas ofta ut som en komplicerad del av arbetet.

Tydliggöra ansvar och finansiering

En kommun som arbetat aktivt med skyfallsplanering de senaste åren är Göteborgs Stad. Sju av kommunens förvaltningar har nyligen skrivit under en ny skyfallsöverenskommelse som reglerar hur kommunen ska arbeta med frågan.

– Överenskommelsen syftar till att tydliggöra organisation, ansvar och finansiering av skyfallsanläggningar vid både ny exploatering och i befintlig bebyggelse, säger Jesper Persson, skyfallsexpert vid förvaltningen Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad.

Inom ramen för överenskommelsen har det även tillsatts en samverkansgrupp där varje förvaltning deltar med en representant. Gruppen ska arbeta för en ökad förståelse för skyfallshantering, utveckla nödvändiga styrande dokument och i allmänhet vara drivande i arbetet framåt i kommunen.

Nyttan avgör finansieringen

Vidare har man inom ramen för skyfallsöverenskommelsen arbetat fram en finansieringsmodell för nya skyfallsanläggningar. Modellen delar in skyfallsanläggningar i tre olika typer, beroende på i vilken mån den påverkar en ny exploatering.

Den första typen av skyfallsanläggning syftar till att möjliggöra enbart ny exploatering. Den andra typen av anläggning är till nytta både för ny exploatering och för befintlig miljö och eventuell framtida exploateringar. Den tredje typen av anläggning syftar till att enbart skydda befintlig miljö.

– Beroende på vilken nytta vi bedömer att skyfallsanläggningen har avgör sedan hur den ska finansieras, via exploateringsbidrag, kommunala skattemedel, via samfinansieringsprojekt eller en kombination av dessa, säger Jesper Persson.

Hör Jesper Persson berätta mer om arbetet med skyfallsöverenskommelsen under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 16–17 mars. Föredraget är ett av 25 inspelade föreläsningar som kompletterar live-programmet under konferensen.

Läs mer om konferensen (öppnas i ny flik)

Ladda ner hela konferensprogrammet (pdf)