Kartläggning av kretsloppsanläggningar för små avlopp i kretslopp

Har din kommun börjat planera eller nyligen byggt ett system för kretslopp av näring från små avlopp till åkermark? Vi söker information om nya eller planerade kretsloppsprojekt för små avlopp i kretslopp.

SLU har tillsammans med flera projektpartners precis startat igång ett flerårigt projekt om små avlopp i kretslopp med ammoniak-hygienisering av klosettvatten som exempel. Projektet ska utmynna i en verktygslåda/handbok för planering, implementering och drift av ett system för kretslopp av näring från små avlopp och/eller källsorterat avlopp från bostadsområden.

Till att börja med sker en kartläggning vilka kommuner som har hygieniseringsanläggningar i drift, och/eller som planerar för återföring av näring från små avlopp till odlad mark, för att senare kunna samla in erfarenheter och även frågor som kan besvaras eller förtydligas i en handbok, ett faktablad eller liknande.

Efterlysning av hygieniseringsanläggningar

Kontakt har tagits med flera kommuner som har anläggningar för mottagning och hygienisering av urin och klosettvatten från små avlopp sedan några år tillbaka. Har din kommun börjat planera eller nyligen byggt ett system för kretslopp av näring från små avlopp till åkermark (och inte redan blivit kontaktade)?

Hör gärna av dig till Ebba af Petersens på WRS/VA-guiden och berätta!


Intresserad av små avlopp i kretslopp?

Nu har du även möjlighet att anmäla dig till höstens nätverksträff för små avlopp i kretslopp den 27 september på SLU i Uppsala. Mer information om nätverksträffen hittar du här!