Getteröverket – från linjär till cirkulär hantering av avloppsvatten

Visionsbilder över Getteröverket i Varberg, framtagna i samarbete med C.F. Møller Sverige AB.

Vivabs vision är att Getteröverket i Varberg ska gå från ett traditionellt reningsverk till ett cirkulärt resursverk. Det innebär att man tar tillvara på resurser i form av energi och näringsämnen i avloppsvattnet och producerar ett tekniskt vatten av hög kvalitet. Målet är att verket ska bli helt klimatneutralt inom 10 år.

VA-guiden har pratat med Alexander Keucken som leder projektet. Alexander är forsknings- och utvecklingschef på Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) och framhäver att det redan idag finns mycket teknik som gör att vi kan gå ifrån det ”traditionella” linjära reningsteknikerna till helt cirkulära system.

– Vi har sett den tekniska utvecklingen i många andra länder och det finns inga egentliga praktiska hinder för att implementera dom i Sverige idag, säger Alexander Keucken.

Ett exempel på hur Getteröverket ska uppnå målet är att ta vara på de resurser som finns i avloppsvattnet idag i form av både energi och näringsämnen. Det ska ske genom så kallad ”water mining” där man tar tillvara på nyttigheterna i avloppsvattnet. Genom ett fjärde reningssteg som är avsett för rening av mikroföroreningar (främst läkemedelsrester och andra miljögifter) kan man rena avloppsvatten till nära dricksvattenkvalitet. Det blir ett tekniskt vatten som ger utökade möjligheter till vattenåtervinning.

– Det finns till exempel möjlighet att utvinna biopolymerer som kan användas för olika typer av bioplaster och vi kan utvinna växtnäring som sedan kan användas som gödselprodukt. Slammet från reningsverket kan dessutom bli en mer kommersiell produkt, till exempel genom att bilda biokol via pyrolys av restprodukterna från rötningen. Dessutom kan biokol uppgraderas ytterligare till aktivt kol. Då får vi ett material som kan användas för läkemedelsrening. Med ett tekniskt vatten hoppas vi också kunna bli 100 procent självförsörjande på den interna vattenförbrukningen, till exempel spol- och spädvatten där vi använder dricksvatten idag.

Getteröverket ska bli en länk mellan staden och naturen

Getteröverket ligger idag som något av en barriär mellan en växande stad med området Västerport på ena sidan och naturområden på andra sidan. Genom att arbeta med gestaltningen av området kring avloppsreningsverket vill Vivab skapa funktionella, gröna och attraktiva miljöer som en del av ett större rekreationsområde. På så vis blir Getteröverket en inbjudande och tillgänglig länk mellan staden och naturreservatet.

– Vi står inför ett paradigmskifte där vi både går från linjära till cirkulära system och skapar en oas för medborgare av ett idag ganska oattraktivt område.  Det finns en del utmaningar på vägen, men målet är att vi ska bli klara om 10 år.

Visionen

Den hållbara kuststaden Varberg växer när Vivab omvandlar ett område lika stort som 15 fotbollsplaner. Med en välkomnande entré till staden öppnar vi upp för besök och grön rekreation. Vivabs cirkulära resursverk blir en del av naturen och länken mellan naturområden, aktivitetsstråk och staden. Under de gröna taken tar vi tillvara på näringsämnen och renar vattnet för återanvändning.