Hur utformar vi attraktiva innegårdar i kombination med dagvattenhantering?

Går det att utforma innegårdar som uppfyller de boendes behov samtidigt som att skyfall och dagvatten kan hanteras? Den frågan var utgångspunkten för en normkreativ innovationsövning som genomfördes inom dagvattenprojektet SODA.

Under en digital träff i november 2022 träffades projektparterna i SODA, (en akronym för Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark) för att diskutera om och hur dagvattenhantering på innergårdar kan utformas samtidigt som att behov och önskemål från de boende uppfylls.

Dagvatten- och skyfallsåtgärder anpassade för olika målgrupper

Under träffen genomfördes en övning med syftet att öka  projektgruppens kunskap kring normer och inkludering, att öva på att väva samman sociala aspekter med krav och behov från den fysiska miljön och att tillsammans utforska om ett sådant arbetssätt kan skapa nya möjligheter och innovativa lösningar. Resultatet från workshopen sammanfattas i broschyren Hur utformar vi attraktiva innegårdar för alla? Normkreativ Innovationsövning med fokus på dagvatten – metod och genomförande (Lööf, 2023).

Deltagarna fick bland annat i uppgift att utforma förslag på dagvatten- och skyfallsåtgärder för fyra av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshems innergårdar och hur åtgärderna skulle kunna utformas utifrån behov och perspektiv för målgrupperna barn, seniorer och för eller ”mot” ungdomar.

Ett kreativt sätt att diskutera prioriteringar och val

Enligt författaren och övningsledaren Jenny Lööf vid RISE, finns det ett antal lärdomar att dra från övningen:

  • Den kan skapa samtal om vilka människor och perspektiv som inkluderas i en viss miljö och vilka normer som styr
  • Den kan hjälpa till att skapa nya idéer, till exempel kring mångfunktionalitet
  • Den kan fungera som ett lustfyllt och kreativt sätt att diskutera prioriteringar och val
  • Den kan fungera som en snabb kreativ övning eller idéskaparprocess, kanske även som ett sätt att komma förbi låsningar där perspektiv står emot varandra.

Fullständig referens: Lööf J. (2023) Normkreativ Innovationsövning med fokus på dagvatten – metod och genomförande. En broschyr inom det Vinnova-finansierade projektet Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA)

Ladda ner broschyren här (pdf)

Vill du veta mer om SODA? Läs mer på projektets hemsida.