Juridiken för återanvändning av avloppsvatten – ur fastighetsägares perspektiv

I den andra delen av Advokatfirman Lindahls artikelserie Ökat fokus på återanvändning av avloppsvatten, så har man kommit till fastighetsägarens perspektiv och de juridiska aspekterna för återvinning av avloppsvatten inom fastigheten.

I denna andra del av artikelserien från Advokatfirman Lindahl konstaterar de tre författarna Johanna Lindqvist, Phlip Ahl och Anna Månsson att det inte finns några juridiska hinder mot att återanvända avloppsvatten inom en enskild fastighet för en fastighetsägare men att det ändå är många rättsliga aspekter som måste hanteras. I artikelseriens första del lyfte författarna lagstiftningen om återvinning av avloppsvatten utifrån VA-huvudmannens perspektiv och i den tredje delen kommer fokus att vara på juridiken kopplat till plan- och bygglagen vid exempelvis installation av anordningar för återvinning av avloppsvatten.

Regler som styr återanvändning av avloppsvatten inom fastigheten

Läsarna får en genomgång av de miljörättsliga frågorna som blir aktuella då en fastighetsägare vill återanvända avloppsvatten inom en fastighet. Det är inte bara miljöbalkens (MB) hänsynsregler som spelar in vad gäller frågorna om återanvändning av avloppsvatten, utan frågorna hanteras utifrån miljöbalkens nionde kapitel och reglerna kring avloppsanordningar (MB 9:7). Tillsynsmyndigheten kan med hjälp av 26 kap MB bedriva tillsyn över dessa anläggningar. Författarna gör också en genomgång vad som gäller om du vill använda återvunnet avloppsvatten i dricksvattenproduktion.

Till artikel, del 2 på Advokatfirman Lindahls hemsida (öppnas i ny flik)