Juridiken för återanvändning av avloppsvatten ur VA-huvudmannens perspektiv

I en ny artikelserie belyser Advokatfirman Lindahl den miljörättsliga lagstiftning som behöver hanteras vid återanvändning av avloppsvatten. I den första delen som nyligen har publicerats är fokus på lagstiftningen utifrån VA-huvudmannens perspektiv.

I samhället och inte minst i VA-branschen ses ett ökat intresse för att återanvända avloppsvatten. I en artikelserie om tre delar, går Johanna Lindqvist, Phlip Ahl och Anna Månsson från Advokatfirman Lindahl, igenom juridiken för återanvändning av avloppsvatten ur olika perspektiv.

I den första delen som har publicerats är det VA-huvudmannens perspektiv vid återanvändning av avloppsvatten som är i fokus. I de två nästföljande artiklarna kommer juridiken om när enskilda fastighetsägare vill återanvända avloppsvatten att behandlas respektive juridiken kopplat till plan- och bygglagen vid exempelvis installation av anordningar för återvinning av avloppsvatten.

Återanvändning av avloppsvatten ur VA-huvudmannens synvinkel

Den tekniska utvecklingen inom återvinning av avloppsvatten har kommit längre än den rättsliga. Med nuvarande lagstiftning finns flera frågor som en verksamhetsutövare behöver ta hänsyn till innan man återanvänder avloppsvatten. Författarna gör bland annat en genomgång av vilka rättsliga områden och specifika regler som spelar in för VA-huvudmannen och pekar på att verksamhetsutövare som vill återanvända avloppsvatten behöver säkerställa att användningen av avloppsvattnet förhåller sig till befintliga tillstånd/anmälningar för till exempel avloppsreningsverk eller dricksvattenproduktion beroende på vad avloppsvattnet ska återanvändas till.

Till artikeln på Advokatfirman Lindahls hemsida (öppnas i ny flik)

Relaterat

Login till VA-guiden VA-planering behövs

Vad säger lagstiftningen om att spola toaletter med BDT-vatten? Expertsvar 2022

Genomgång av juridiken kring tekniskt vatten, Filmad föreläsning 2022