Multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs

Inom dagvattenprojektet SODA har beskrivningar i broschyrformat tagits fram för ytliga och underjordiska multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs. Broschyrerna ska till exempel kunna användas av fastighetsägare som hjälpmedel vid upphandling av dagvattenutredningar eller projektering av utemiljön.

Multifunktionella Urbana Dagvattenåtgärder, MUDs, är anläggningar för kvartersnära hantering av regnvatten, där olika dagvattenfunktioner kombineras och integreras med övriga konstruktioner och infrastruktur i utemiljön. Hela idén med MUDs är att anpassa dagvattenanläggningarna efter platsens markanvändning och vilka människor som kommer att vistas där.

SODA-projektet har tagit fram kortfattade beskrivningar i broschyrformat för ytliga och underjordiska MUDs. Dessa kan på olika sätt kombineras till systemlösningar för dagvattenhanteringen för en hel fastighet. MUD-materialet kan användas av till exempel fastighetsägare vid upphandling av dagvattenutredningar eller projektering av utemiljön.

Broschyrer med ytliga och underjordiska MUDs

Inom projektet har broschyrer för 13 ytliga och 5 underjordiska MUDs tagit fram, se tabell 1 och 2. Varje MUD beskrivs med en illustration samt dessa egenskaper:

 • Reningspotential (lösta ämnen, medelstora partiklar, grova partiklar)
 • Utjämningspotential (låg, mellan, hög)
 • Kostnader för investering och drift (låg, mellan, hög)
 • Principer för utformning

 

Tabell 1. Ytliga MUDs (tryck på bilden för att förstora)

Tabell 2. Underjordiska MUDs.

Beslutsprocess vid valet av MUDs

I figuren nedan visas ett förslag på beslutprocess att använda sig av vid valet av MUDs på kvartersmark. Den är uppdelad i tre steg:

 1. Funktionskrav och syften.
  Utgångspunkten är vilka krav och behov det finns för dagvattenhanteringen: rening, utjämning och eventuellt återanvändning. Det kan tex handla om att VA-huvudmannen ställer krav på vad som får släppas till den allmänna dagvattenledningen eller att kommunen har riktlinjer för dagvatten inom fastighetsmark.
 2. Platsspecifika förutsättningar.
  Platsspecifika förutsättningar som påverkar fastigheten ur dagvatten- och skyfallssynpunkt behöver inhämtas. Det kan handla om hur områden uppströms påverkar fastigheten samt hur fastigheten i sin tur påverkar områden nedströms inom avrinningsområdet. Andra platsspecifika förutsättningar kan handla om lokal höjdsättning, terrassens förutsättningar för infiltration samt eventuell risk för påverkan på grundvattnets status.
 3. Välj och kombinera MUDs.
  Utifrån planerad markanvändning och vilka som kommer att vistas på platsen väljs ytliga och/eller underjordiska MUDs. Ofta behöver flera olika typer MUDs sammanlänkas för att uppnå en systemlösning som uppnår uppställda funktionskrav (se steg 1 i figuren nedan).

Figur 1. Förslag på beslutsprocess för val av MUDs på kvartersmark. Den är uppdelad i tre steg.

Läs och ladda ner samtliga MUDs-broschyrer på SODA-projektets hemsida.

Kontakt

Anna Pettersson Skog
RISE (Research Institute of Sweden)
[email protected]

 

Lukas Farquharson
RISE (Research Institute of Sweden)
[email protected]