Ny studie om kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat

Under hösten pågår en fördjupad studie om regnbäddar under ledning av RISE. Syftet är att undersöka möjligheten att ta fram kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat. Nu har du chansen att dela med dig av dina viktiga erfarenheter av substrat till studien.

Rening av dagvatten är en fråga som engagerar. Alla vi som jobbar med dagvatten har ambitionen att göra ett bra jobb men stöter ofta på svårigheter att förutse reningseffekten för olika dagvattenanläggningar, i synnerhet när det gäller regnbäddar.

Anna Pettersson Skog, RISE.

– Regnbäddars effektivitet som reningsanläggning har på senare tid ifrågasatts, bland annat beroende på konstaterat näringsläckage från kompostandelen i substratet. Substratets kvalitet antas därför ha stor påverkan på reningseffekten, men även på fördröjningskapaciteten, säger Anna Pettersson Skog, projektledare vid RISE.

Kvalitetskriterier för att säkerställa funktion i regnbäddar

RISE genomför en fördjupad studie med fokus på regnbäddssubstrat som ska slutföras i höst. Målet är att undersöka möjligheten att ta fram kvalitetskriterier för olika substrat för att säkerställa förväntad funktion. Studien genomförs på uppdrag av Naturvårdsverket, under ledning av Anna Pettersson Skog.

Studien ska svara på följande frågor:

  • Vad finns för substrat idag och hur fungerar de?
  • Vad finns för analysmetoder idag som skulle kunna användas?
  • Vilka analysmetoder skulle man behöva komplettera med?
  • Hur ska analysresultatet utvärderas och kommuniceras?

Idag saknas nationella standarder för hur regnbäddssubstrat ska föreskrivas och utvärderas. Till exempel föreskrivs ofta substrat genom att man anger ett ”recept” i bygghandlingen. Ett recept innebär att man anger andelar av olika material som ska ingå i substratet.

– Med receptet vill man åstadkomma en viss funktion, till exempel rening av dagvatten. Det finns ett flertal recept som används, men kopplingen mellan recept och funktion är oklar. Dessutom är ett recept svårt att kontrollera och följa upp i projektets kontrollskede, berättar Anna Pettersson Skog.

Erfarenheter av regnbäddar efterfrågas

Målet med studien är också att sammanställa flera yrkesgruppers erfarenheter av regnbäddar, särskilt regnbäddssubstraten, som sedan kan ligga till grund för en framtida vägledning gällande kvalitetskriterier för regnbäddsmaterial. Inom studien har man som ett första steg därför tagit fram en enkät som ska underlätta insamling av dessa erfarenheter.

– Vi hoppas att så många som möjligt inom branschen har möjlighet att svara på några frågor och därmed kan ta oss närmare det målet, avslutar Anna Pettersson Skog.

VA-guiden hjälper RISE att samla in svaren från enkäten, som du hittar nedan. Enkäten består av 7 frågor samt en möjlighet att ge annan input till projektet. Olika frågor kan ha olika relevans för olika yrkesgrupper. Om du upplever att frågan inte gäller dig, hoppa bara över den. Enkäten är öppen till och med 15 september.

Tack för ditt bidrag!

Enkät om kvalitetskriterier om regnbäddssubstrat

RISE - Enkät om kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat
1. 1. Vilken är din yrkesroll kopplat till dagvatten och regnbäddar?
5. Hur önskar du att kraven skulle kommuniceras?

Rapporten kommer att publiceras i slutet av 2023 med följande uppgifter: RISE rapport 2023:60, ISBN 978-91-89821-14-9

Mer information om studien

Anna Pettersson Skog, RISE

Email: [email protected]
Telefon: +46 734126363