Högsta domstolen fastställer VA-bolags skadeståndsskyldighet gällande PFAS-exponering

Under 2014 uppmättes bland de högsta PFAS halterna i världen i blodet hos kommuninvånare i Kallinge. Invånarna hade fått dricksvatten levererat från kommunens vattenverk som var förorenat av PFAS. En skadeståndprocess inleddes och nu har Högsta domstolen meddelat dom. Höga halter av PFAS i blodet är i skadeståndsrättslig mening att klassa som personskada.

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) som är ett paraplybegrepp för flera tusen ämnen, bryts antingen ner väldigt långsamt eller inte alls. Vid Kallinge flygflottiljs brandövningsplats använde Försvarsmakten under en längre tid brandskum med PFAS i sina övningar. Det visade sig att PFAS spreds i marken från övningsplatsen och vidare ut i miljön, till grundvatten och kontaminerade närliggande vattentäkter.

Bland de högsta PFAS halterna i världen i blodet på kommuninvånarna

Det var under 2013 som det kommunalägda bolaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik), upptäckte höga halter av PFAS i både råvattnet och utgående vatten till dricksvattennätet från Brantafors vattenverk i Kallinge. Året därpå gjordes en omfattande blodprovsundersökning på flera personer som fått sitt dricksvatten från Brantaforsverket för att undersöka hur pass höga halter av PFAS de faktiskt hade i blodet. En normal halt PFAS i blodet bör ligga under eller runt 10 nanogram per milliliter men mätningarna både på vuxna och barn visade att de hade mycket höga halet av PFAS i sig. I genomsnitt hade drabbade personerna en halt på ungefär 600 nanogram per milliliter. Det högsta respektive lägsta uppmätta värdet i blodprovsundersökningen var 1800 respektive 91 nanogram per milliliter.

Stämningsansökan med prövningstillstånd i Högsta domstolen

De drabbade lämnade in en stämningsansökan till tingsrätten och under våren 2021 meddelade Blekinge tingsrätt att VA-bolaget Ronneby Miljö & Teknik var skadeståndsansvariga för personskada då de levererat dricksvatten förorenat med PFAS. Domen överklagades till hovrätten som däremot ändrade tingsrättens dom och meddelade att bolaget inte omfattades av ett skadeståndsansvar gentemot de klagande. Målet togs vidare till Högsta domstolen (HD) som beslutade att meddela prövningstillstånd i maj 2023 och nu har HD avgjort frågan om skadeståndsskyldighet.

Vad skulle HD ta ställning till?

Forskning pekar på att PFAS kan orsaka cancer men även lever, fettmetabolism, sköldkörtelhormoner och immunsystemet störs vid exponering. Att de klagande fått i sig så höga halter av PFAS innebär att de löper en förhöjd risk att drabbas av negativa hälsoeffekter och sjukdomar senare i livet om det inte redan har inträffat. Fram till idag har en del drabbats väldigt svårt medan vissa ännu inte har utvecklat några kroppsliga sjukdomar.

HD skulle i detta mål ta ställning om dessa höga halter av PFAS i blodet kan anses utgöra ett sådant fysiskt defekttillstånd för de klagande som i skadeståndsrättslig mening är att betrakta som en personskada i svensk skadeståndsrätt. Personskada i form av förgiftning är inte definierat i svensk lagtext idag.

Bedömning om skadeståndsskyldigheten – rätt att ställa krav

HD meddelade dom i målet den 5 december. Bedömningen är i enlighet med den dom som kom tidigare i tingsrätten, att förhöjda halter av PFAS i blodet ska ses som en personskada och att de klagande har rätt att ställa krav på skadestånd. HD fastställer ansvaret för kommunen och det kommunalägda VA-bolaget blir skadeståndsskyldiga gentemot de 154 klagande, dessutom ska var och en av de klagande ersättas för rättegångskostnaderna.

Från domen:

Sammantaget får utredningen anses ge tillräckligt stöd för att det förorenade dricksvattnet har haft en betydande negativ påverkan i klagandenas kroppar. Den förhöjda risken för negativa hälsoeffekter i framtiden utgör förvisso inte i sig en personskada. Däremot får den beaktansvärda kroppsliga försämring som manifesterats i de höga halterna PFAS i blodet för var och en av klagandena anses utgöra ett sådant fysiskt defekttillstånd som i skadeståndsrättslig mening är en personskada.

Vad händer härnäst gällande skadestånd?

Processen har varit långdragen och än är den inte över. Hur mycket skadestånd var och en har rätt till samt vilka som kommer att omfattas av skadestånd återstår att se. De klagande som drivit målet måste precisera sina skadeståndsanspråk och förmedla vad de vill få i ersättning gällande exempelvis kostnader. Även ideellt lidande, det vill säga att bara ha blivit förgiftad, kan även det utgöra en personskada som ger rätt till skadestånd. Det kan till och med bli en ny rättsprocess som i värsta fall kan vandra hela vägen upp till HD igen om det inte parterna kan träffa en förlikning gällande skadeståndet.

Läs domen i sin helhet: HD T-486-23