Myndigheter föreslår ny vatteninformationportal för inrapportering av vattendata

Som en del i ett regeringsuppdrag föreslår myndigheterna SGU och Livsmedelsverket en ny informationsportal för inrapportering av vattendata. Systemet ska bland annat förenkla rapporteringen för drickvattenleverantörerna.

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och Livsmedelsverket har tillsammans tagit fram ett förslag på ett nytt system för inrapportering av data för råvatten och dricksvatten, vattentäkter och dricksvattenanläggningar.

Syftet är bland annat att underlätta administrationen kring rapporteringen och att dricksvattenleverantörens rapporteringen sker till ett ställe. Dagens rapportering sker i olika system vilket är både tids- och resurskrävande. Att endast rapportera in information till ett ställe i den nya föreslagna vatteninformationsportalen, gör att kvalitetssäkrad data finns samlat och att informationen också är enkel att hämta ut och använda.

– Vårt förslag ska minska den administrativa bördan för dricksvattenleverantörerna. På köpet skapas också en bättre översiktsbild över dricksvattensituationen i Sverige vilket är bra ur ett beredskapsperspektiv, säger Åsa Kjellgren enhetschef på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på Livsmedelsverkets hemsida.

För att det nya systemet ska bli funktionellt behöver man förändra en del kring inrapporteringen av data. Rapporteringen behöver bland annat att bli obligatorisk för dricksvattenleverantörer, och uppgifterna som rapporteras in ska också kunna användas av flera myndigheter och andra aktörer samtidigt som det är viktigt att informationen som rapporteras in är standardiserad och har samma innebörd oavsett aktör.

I delrapporten föreslås det också att en juridisk översyn genomförs för att säkerställa hanteringen av skyddsvärd information.

Förslaget som myndigheterna har tagit fram ingår i en delrapport i det regeringsuppdrag som myndigheterna har att slutrapportera senast den 1 juni 2024.

Till pressmeddelandet på Livsmedelsverket hemsida.

Ladda ned: Delrapport 1: Regeringsuppdrag för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata