SGU:s geologiska data blir öppna och kostnadsfria

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har släppt sina geologiska dataprodukter som öppna data, vilket innebär att de blir fria att hämta och använda.

Ett urval av geologisk data har sedan tidigare funnits tillgängligt via SGU:s kartvisare, men nu finns möjligheten att kostnadsfritt ladda ner datapaket som till exempel geofysiska flygmätningar av gammastrålning, jordarter 1:25 000–1:100 000 och förutsättningar för skred i finkornig jordart. Datan kan laddas ner i flera olika format för att underlätta implementering i det egna GIS-programmet.

Webbplatsen har också byggts om så att det ska bli lättare att hitta olika data inom samma användningsområde.

Berggrund

Information om berggrunden används som underlag vid prospektering efter malmer, industrimineral och bergarter lämpliga för till exempel ballastmaterial för väg- och järnvägsbyggnad. Informationen är också ett viktigt underlag för planering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning och inom miljöområdet.

Malmer och mineral

Geodataprodukter om malmer och mineral innehåller information om Sveriges mineral- och bergartsförekomster, borrhål och borrkärnor, riksintressen mineral samt mineralrättigheter från Bergsstatens mineralrättsregister, där man kan se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Geofysik

Geologiska data från geofysiska undersökningar används för specifika problemställningar som bergförhållanden inför undermarksbyggen, kartläggning av naturresurser, bedömning av skredrisk, detektering av möjliga grundvattenmagasin och kartläggning av förorenade områden.

Grundvatten

SGU:s information om grundvatten är ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är till exempel en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Brunnar

I Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion.

Jordarter

Information om jordarterna används bland annat vid samhällsplanering, för att hitta grus och sand (ballast) av rätt kvalitet eller för att bedöma tillgången på grundvatten, energitorv och olika mineral. Informationen är också viktig inom jord- och skogsbruket samt miljövårdsarbetet.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att i vid bemärkelse planera samhället och dess utveckling. Geologisk information och kunskap behövs som underlag för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör bebyggd miljö och hushållning med mark och vatten.

Miljöövervakning

SGU är utförare inom den nationella miljöövervakningen av grundvatten och utsjösediment samt nationell datavärd för grundvatten och miljögifter. Datavärdskapet innebär att data från den nationella och regionala övervakningen av grundvatten och utsjösediment kan hämtas via SGU:s webbplats.

Geokemi

Informationen från den geokemiska kartläggningen används bland annat inom mineralprospektering, skogsbruk, markforskning, kommunal planering, miljöövervakning och medicinsk forskning.

Maringeologi

SGU ansvarar för att utforska och kartlägga bottenförhållanden inom svenskt territorialhav och ekonomisk zon (EEZ). Informationen kan användas som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbottnen, vid projektering av marina anläggningsarbeten och vid miljöövervakning. Den utgör också ett viktigt underlag för biologiska inventeringar, för fiskerinäringen och för Försvarsmakten.

Allmänt geologi

Geologi är den vetenskap inom vilken man utforskar, undersöker och beskriver hur planeten Jorden är uppbyggd och hur den har bildats. SGU har ett antal produkter som visar geologiskt intressanta platser, historiska och forntida strandlinjer och hur inlandsisen dragit förbi i vårt land.

Läs mer på sgu.se