Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Krav på krossat material i anläggningar

Vi funderar på vilka kvalitetskrav man ska/kan ställa på sanden i infiltrationsanläggningar. Vi har fått frågor om man istället för natursand kan använda bergkross...

Geotextil som övergångslager?

Infiltrationer bör ha ett övergångslager av singel under spridningslagret för att stoppa omblandning av materialet. Vissa entreprenörer har vi upptäckt lägger här en dräneringsduk(geotextil)....

Kvantifiering av kväve- och fosforbelastning från enskilda avlopp, Exjobb 2003

Kvantifiering av kväve- och fosforbelastning från enskilda avlopp Ett examensarbete från IVL har undersökt fosfor- och kvävereningen i markbäddar och infiltrationsanläggningar (markbädd, infiltration). Ladda ner rapporten...

Reduktion i infiltrationsanläggningar, Exjobb 1994

Närsaltreduktion i infiltrationsanläggningar för avloppsvatten från enskilda fastigheter Ett examensarbete från SLU diskuterar reduktionen av fosfor och kväve i infiltrationsanläggningar. Ladda ner rapporten "Fredriksson, F. 1994....

Markbädd med grus

Vi har upptäckt en entreprenör som vid anläggande av markbädd endast använder grus 4-8mm – inget annat. I meddelat tillstånd anger vi som villkor...

Kräva hög nivå för minireningsverk, men inte för infiltration?

Hur hanterar man följande: Om man för ett område beslutar att utsläpp av renat avloppsvatten ska tillåtas till en sjö och till dess tillflöden,...

Kan markbädden börja läcka fosfor?

Om man kopplar in ett minireningsverk och har en gammal markbädd som efterpoleringssteg, vad skulle teoretiskt hända om markbädden är mättad på fosfor, och...

Förändring i reduktion över tid

Finns det några schablonvärden på hur reduktionen av tot-N, tot-P och BOD7 för ett enskilt avlopp med infiltration/markbädd ändras med tiden? Det finns vad jag...

Tungmetallhalter i markbäddar?

Finns det undersökningar av tungmetallhalter m m i gamla markbäddar? När de tas ur bruk – bör de klassas som förorenad mark? Bör myndigheten...

Vad gäller för uttjänta markbäddar?

Funderar lite på vad som gäller för uttjänta infiltrationsanläggningar och markbäddar. Jag har hört att man i några kommuner förespråkar att man inte ska...

Senaste artiklarna