Start Taggar Rapport

Tagg: Rapport

Utveckling av vakuumtoalett, Exjobb

Ett examensarbete i maskinteknik syftar till att utveckla en ny typ av vakuumtoalett. Syftet med arbetet var att ta fram och utveckla en WC-teknik vars...

Fällningsdammar – nuläge och framtid, LTU 2009

Fällningsdammar för avloppsrening utvecklades som teknik i slutet av 1970-talet i Sverige. Nuläget för fällningsdammar har studerats vid Luleå Tekniska Universitet, i ett fältprojekt...

Planera vatten och avlopp, LST 2009

Rapporten "Planera Vatten och Avlopp - vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till" går igenom vilka författningar som styr samhällets VA-frågor....

Utsläppsvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe, LST

Rapport från ett projekt med syftet att samla in provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter). Avloppsanläggningar som är dimensionerade för mer än...

Latrin i kretslopp – våtkompost, JTI

Syftet med denna uppföljande studie, som gjorts av JTI, har varit att få fördjupad kunskap om latrin som substrat vid våtkompostering. Dels för att...

Fosforavskiljning i infiltrationsbäddar, JTI

Infiltrationsanläggningar, som fortfarande är vanliga på svenska landsbygden, är sämre på att avskilja fosfor från avloppsvatten än man tidigare har trott, visar en studie...

Uppbyggnad av provningsplats enligt Europastandard, JTI 2009

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden ”SS-EN 12566-3, Avlopp...

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion, LST 2009

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Författare: Maria Hübinette Rapport 2009:07 Sidor: 95 sidor Länsstyrelserna Stockholm, Västra götaland, Skåne Sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt...

Utveckling av VeVa-verktyget för åtgärdsplanering för små avlopp

Projektets syfte var att genomföra en vidareutveckling och tillämpning av VeVA-verktyget för Hamburgö med bedömningar av fosfor- och kväve-, och kadmiumbelastning till havet, potentiell...

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter, Tanum 2007-2010

Tanums kommun är pionjärer vad det gäller urinsortering och torrtoaletter i Sverige. Redan i början av 90-talet fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden ett inriktningsbeslut om att det...

Senaste artiklarna