Start Taggar Vattenplanering

Tagg: Vattenplanering

Alvesta kommun, Vattenplan

VattenplanVattenplanen är en del av översiktsplanen och ger en lägesbeskrivning och slutsatser för att sedan ange mål och fyra åtgärdsområden för att motverka försurning...

Haninge kommun, Vattenplan

Sammanfattning av vattenplanenAv Haninge kommuns totala areal utgörs omkring 80 % av vatten. Föreliggande vattenplan syftar till att ge en överblick över vattensituationen för...

Karlstad kommun, Vattenplan

Ur förordet:Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal...

Örebro kommun, Vattenplan

Övergripande mål med vattenplanenVattenkvaliteten i Örebro kommuns vattenförekomster ska förbättras och miljökvalitetsnormerna god ekologisk, kemisk och kvantitativ status ska uppnås.Vattenplanens syfte är att:ge...

Vattenförsörjningsplan Dalarnas län, 2012

 Länsstyrelsen har under 2010 - 2011 utarbetat en regional vattenförsörjningsplan för länet. Vattenförsörjningsplanen syftar till att ge ett för länet samlat planeringsunderlag. Eftersom redovisningen...

Askersunds kommun, Vattenförsörjningsplan

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att medverka till att trygga vattenförsörjningen på lång sikt. Planen antogs av kommunfullmäktige 2011. 

Laxå kommun, Vattenförsörjningsplan

Presentation av Laxå kommuns vattenförsörjningsplan från 2011. Planen ligger till grund för ÖP och är ett samarbete med Sydnärkes miljöförbund.

Stockholms stad, Handlingsplan för god vattenstatus 2015

Ur förordetGenom implementeringen av vattendirektivet (2000/60/EG) i miljöbalken har kommunerna fått en nyckelroll i att genomföra och driva på arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna...

Vattenprogram, Uppsala kommun 2015

Ur sammanfattningenUppsala kommun har en stark befolkningstillväxt och kan år 2050 hysa 280 000 — 340 000 invånare. Befolkningstillväxten är överlag gynnsam för kommunen...

Klimatanpassad vattenplanering, LSt Skåne 2012

Ur förordetDe flesta av de utmaningar som ett förändrat klimat innebär hänger ihop med vatten. För Skånes del innebär klimatförändringar att ett höjt vattenstånd...

Senaste artiklarna