Start Taggar Vattenplanering

Tagg: Vattenplanering

Kommunal vattenplanering utifrån Vattendirektivet, exjobb 2016

En omvärldsanalys av framgångsfaktorer och utmaningar med fokus på Kungsbacka kommun av Stina Segerström, Göteborgs universitet juni 2016. Ur sammanfattningen Kungsbacka kommun har i likhet med...

MSB ger stöd till Öland under vattenbristen

Under juli månad har MSB placerat en logistikexpert  hos Länsstyrelsen i Kalmar och därifrån vara behjälplig för behövande kommuner. Deras roll är att stödja...

Falkenbergs kommun, vattenförsörjningsplan 2012

Sammanfattning I denna Vattenförsörjningsplan för Falkenbergs kommun redovisas de yt- och grundvattenresurser som bedöms skyddsvärda för framtiden. Ändamålet med planen är att säkra den framtida...

Alvesta kommun, Vattenplan

Vattenplan Vattenplanen är en del av översiktsplanen och ger en lägesbeskrivning och slutsatser för att sedan ange mål och fyra åtgärdsområden för att motverka försurning...

Nynäshamns kommun, vattenplan 2015

Vattenplan Förslag till vattenplan för Nynäshamns kommun är ute på samråd under perioden 1 december 2014 – 28 februari 2015. Syftet med vattenplanen är att visa...

Västerås kommun, vattenplan

Ur Västerås vattenplan 55 åtgärder för att nå god status 2021 föreslås i vattenplanen. ...I och med EU:s ramdirektiv för vatten ställs högre och tydligare krav...

Karlstad kommun, Vattenplan

Ur förordet: Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal...

Örebro kommun, Vattenplan

Övergripande mål med vattenplanen Vattenkvaliteten i Örebro kommuns vattenförekomster ska förbättras och miljökvalitetsnormerna god ekologisk, kemisk och kvantitativ status ska uppnås. Vattenplanens syfte är att: ge...

Haninge kommun, Vattenplan

Sammanfattning av vattenplanen Av Haninge kommuns totala areal utgörs omkring 80 % av vatten. Föreliggande vattenplan syftar till att ge en överblick över vattensituationen för...

Vattenförsörjningsplan Dalarnas län, 2012

  Länsstyrelsen har under 2010 - 2011 utarbetat en regional vattenförsörjningsplan för länet. Vattenförsörjningsplanen syftar till att ge ett för länet samlat planeringsunderlag. Eftersom redovisningen...

Senaste artiklarna