Start Taggar Vattenplanering

Tagg: Vattenplanering

SGU ska samla in grundvatteninformation med hjälp av ”crowdsourcing”

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått ett nytt regeringsuppdrag. Uppdraget går ut på att underlätta för olika aktörer att rapportera in grundvatteninformation som t.ex...

Stöd för kommunal vattenplanering

LIFE IP projektet Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund med den gemensamma nämnaren vatten. Projektet fokuserar på åtgärder...

Kungsbacka vattenförsörjningsplan och dagvattenpolicy

Vattenförsörjningsplan från 2015 Rapport har utarbetats för att få en uppfattning om vilka alternativa vattenresurser som finns för kommunens vattenförsörjning jämte förekomsten i Fjärås Bräcka/Lygnern....

Klimatpåverkan av föroreningar i och runt Göta älv, SGI 2016

Ur sammanfattningen Det är viktigt att utreda hur klimatförändring kan komma att påverka ytvattenkvaliteten i vattendrag i en urban miljö för att i framtiden kunna...

Målet att skapa mer vatten

I många VA-planer och Vattenplaner talar man om vattenförekomsters induceringsområde. Alltså de markområden som hjälper till att skapa grundvatten. I en rapport från SGU...

Planera för dricksvatten, 2014

Nationellt nätverk för dricksvatten har tagit fram en broschyr som tar upp viktiga begrepp och verktyg till stöd för dricksvattenförsörjningen i planeringsprocessen. Medverkande i nätverket...

Säker dricksvattenförsörjning, Nationellt Nätverk för Dricksvatten

Detta är en dokumentation från workshops 2011-2012 med arbetsgruppen Dricksvatten och Planering inom Nationellt Nätverk för Dricksvatten. Även om den har några år på...
Dokumentbibliotek

Naturlig radioaktivitet, uran, metaller i dricksvatten, SGU 2007:13

Ur inledningen Naturligt radioaktiva ämnen och metaller förekommer i dricksvatten men halterna varierar mycket mellan olika brunnar. De tidsmässiga variationerna är i allmänhet måttliga. Många...

Grundvatten av god kvalitet – fördjupad utvärdering, SGU 2003

Rapporter och meddelanden 114, SGU Riksdagen har beslutat (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36) om delmål, åtgärder och strategier för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. SGUs...

DRICKS: Forskningsprogrammet för dricksvatten, 2012–2014

Rapporten beskriver utfallet av DRICKS-programmet under perioden 2012–2014, där SLU och Lunds tekniska högskola nu är del av DRICKS. I rapporten presenteras resultat för...

Senaste artiklarna