Start Taggar Vattenplanering

Tagg: Vattenplanering

Klimatpåverkan av föroreningar i och runt Göta älv, SGI 2016

Ur sammanfattningen Det är viktigt att utreda hur klimatförändring kan komma att påverka ytvattenkvaliteten i vattendrag i en urban miljö för att i framtiden kunna...

Målet att skapa mer vatten

I många VA-planer och Vattenplaner talar man om vattenförekomsters induceringsområde. Alltså de markområden som hjälper till att skapa grundvatten. I en rapport från SGU...

Planera för dricksvatten, 2014

Nationellt nätverk för dricksvatten har tagit fram en broschyr som tar upp viktiga begrepp och verktyg till stöd för dricksvattenförsörjningen i planeringsprocessen. Medverkande i nätverket...

Säker dricksvattenförsörjning, Nationellt Nätverk för Dricksvatten

Detta är en dokumentation från workshops 2011-2012 med arbetsgruppen Dricksvatten och Planering inom Nationellt Nätverk för Dricksvatten. Även om den har några år på...
Dokumentbibliotek

Naturlig radioaktivitet, uran, metaller i dricksvatten, SGU 2007:13

Ur inledningen Naturligt radioaktiva ämnen och metaller förekommer i dricksvatten men halterna varierar mycket mellan olika brunnar. De tidsmässiga variationerna är i allmänhet måttliga. Många...

Grundvatten av god kvalitet – fördjupad utvärdering, SGU 2003

Rapporter och meddelanden 114, SGU Riksdagen har beslutat (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36) om delmål, åtgärder och strategier för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. SGUs...

DRICKS: Forskningsprogrammet för dricksvatten, 2012–2014

Rapporten beskriver utfallet av DRICKS-programmet under perioden 2012–2014, där SLU och Lunds tekniska högskola nu är del av DRICKS. I rapporten presenteras resultat för...

Kommunal vattenplanering utifrån Vattendirektivet, exjobb 2016

En omvärldsanalys av framgångsfaktorer och utmaningar med fokus på Kungsbacka kommun av Stina Segerström, Göteborgs universitet juni 2016. Ur sammanfattningen Kungsbacka kommun har i likhet med...

MSB ger stöd till Öland under vattenbristen

Under juli månad har MSB placerat en logistikexpert  hos Länsstyrelsen i Kalmar och därifrån vara behjälplig för behövande kommuner. Deras roll är att stödja...

Falkenbergs kommun, vattenförsörjningsplan 2012

Sammanfattning I denna Vattenförsörjningsplan för Falkenbergs kommun redovisas de yt- och grundvattenresurser som bedöms skyddsvärda för framtiden. Ändamålet med planen är att säkra den framtida...

Senaste artiklarna