Start Taggar Vattenplanering

Tagg: Vattenplanering

Planera för dricksvatten, 2014

Nationellt nätverk för dricksvatten har tagit fram en broschyr som tar upp viktiga begrepp och verktyg till stöd för dricksvattenförsörjningen i planeringsprocessen.Medverkande i nätverket...

Säker dricksvattenförsörjning, Nationellt Nätverk för Dricksvatten

Detta är en dokumentation från workshops 2011-2012 med arbetsgruppen Dricksvatten och Planering inom Nationellt Nätverk för Dricksvatten. Även om den har några år på...
Dokumentbibliotek

Naturlig radioaktivitet, uran, metaller i dricksvatten, SGU 2007:13

Ur inledningenNaturligt radioaktiva ämnen och metaller förekommer i dricksvatten men halterna varierar mycket mellan olika brunnar. De tidsmässiga variationerna är i allmänhet måttliga. Många...

Grundvatten av god kvalitet – fördjupad utvärdering, SGU 2003

Rapporter och meddelanden 114, SGURiksdagen har beslutat (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36) om delmål, åtgärder och strategier för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.SGUs...

DRICKS: Forskningsprogrammet för dricksvatten, 2012–2014

Rapporten beskriver utfallet av DRICKS-programmet under perioden 2012–2014, där SLU och Lunds tekniska högskola nu är del av DRICKS. I rapporten presenteras resultat för...

Kommunal vattenplanering utifrån Vattendirektivet, exjobb 2016

En omvärldsanalys av framgångsfaktorer och utmaningar med fokus på Kungsbacka kommun av Stina Segerström, Göteborgs universitet juni 2016.Ur sammanfattningen Kungsbacka kommun har i likhet med...

MSB ger stöd till Öland under vattenbristen

Under juli månad har MSB placerat en logistikexpert  hos Länsstyrelsen i Kalmar och därifrån vara behjälplig för behövande kommuner. Deras roll är att stödja...

Falkenbergs kommun, vattenförsörjningsplan 2012

SammanfattningI denna Vattenförsörjningsplan för Falkenbergs kommun redovisas de yt- och grundvattenresurser som bedöms skyddsvärda för framtiden. Ändamålet med planen är att säkra den framtida...

Nynäshamns kommun, vattenplan 2015

Vattenplan Förslag till vattenplan för Nynäshamns kommun är ute på samråd under perioden 1 december 2014 – 28 februari 2015. Syftet med vattenplanen är att visa...

Västerås kommun, vattenplan

Ur Västerås vattenplan55 åtgärder för att nå god status 2021 föreslås i vattenplanen....I och med EU:s ramdirektiv för vatten ställs högre och tydligare krav...

Senaste artiklarna