Målet att skapa mer vatten

I många VA-planer och Vattenplaner talar man om vattenförekomsters induceringsområde. Alltså de markområden som hjälper till att skapa grundvatten. I en rapport från SGU som ska presenteras för Region Gotland i slutet av januari 2017 har man kommit fram till att flera vattentäkter kan bli hjälpta av våtmarker.

De tilltänkta våtmarkernas uppgift är att minska avrinningen från regnvatten och ytvatten. Tanken är att spara och magasinera vatten från tider med högflöden. Det som har undersökts är de geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna vid öns ca 20 vattentäkter.

visby-hus
Hus i Visby innestad

Det kommer behöva göras mer undersökningar gällande till exempel om marken vid vattentäkterna är tillgänglig för att skapa dammar och infiltration samt beräkningar på hur mycket vatten men skulle kunna få extra i sina vattentäkter.

På Gotland har man helt stoppar anslutningarna till kommunalt VA till dess man fått ordning på det bräckvattenreningsverk som byggs i Kvarnåkershamn. Verket beräknas kunna tas i drift till sommaren 2018. Läs mer