Klimatpåverkan av föroreningar i och runt Göta älv, SGI 2016

Ur sammanfattningen
Det är viktigt att utreda hur klimatförändring kan komma att påverka ytvattenkvaliteten i vattendrag i en urban miljö för att i framtiden kunna upprätthålla en god miljöstatus i dessa vattendrag. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer nederbördsmängden och intensiteten av regn att öka i framtiden. Detta kommer att påverka grundvattennivåerna, ytavrinningen från markytor och vattenflöden i svenska vattendrag. En högre grundvattennivå kan leda till en ökad utlakning och mobilisering av markföroreningar samt en ökad ytavrinning till vattendragen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.