bild

Program för digitalt Vatten Avlopp Kretslopp 2022

VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp arrangerades digitalt för andra året i rad. Programmet bjöd på livesändning den 16-17 mars och ett brett utbud av förinspelade  föredrag. Alla föreläsningar, även livesändningarna är tillgängliga en månad efter att konferensen är slut till och med den 17 april 2022.

Varmt välkommen att ta del av programmet!
1

Konferensen öppnar om
dagar
timmar
minuter
sekunder
Program
  • Onsdag 16 MARS
  • Torsdag 17 MARS
  • INSPELADE FÖREDRAG
09.00 - 10.15

Välkomna till VAK 2022!
Maja Englund, VD VA-guiden och Björn Eriksson, redaktör VA-guiden

Vatten är ett farligt gift
Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, Lunds universitet

Varje droppe räknas – så säkrar vi en hållbar vattenförsörjning
Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, Lunds Tekniska Högskola och forskningschef på Sydvatten

Bland EU-direktiv och statliga utredningar – vad händer?
Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat, Agnes advokater

10.15 - 10.40

Fika

10.40 - 12.00

VA-aktuellt

Vägledning om hållbar dagvattenhantering, nationell strategi för MB-tillsyn och andra uppdrag
Nina Lans och Anna Åkerblom, handläggare, Naturvårdsverket

Aktuellt om små avlopp
Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, handläggare vid Havs- och vattenmyndigheten

Nya konsekvensbaserade översvämningsvarningar
Marc Girons Lopez, hydrolog, SMHI

Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten
Cecilia Näslund, expert vattenfrågor inom fysisk planering och Karl Evald, jurist, Boverket

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.45

Fråga experten: Dagvatten och VA-planering
Johanna Lindqvist, advokat, Advokatfirman Lindahl
Jonas Andersson, seniorkonsult och VD, WRS
Jonas Christensen, miljöjurist, Ekolagen Miljöjuridik
Malin Ljungdahl, uppdragsansvarig VA, Tyréns

14.45 - 15.00

Avslutning och summering

15.00 - 16.00

Eftersnack
Stanna kvar och nätverka med föreläsare och deltagare

 

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

09.00 - 10.00

Morgonsoffan: Framtidens VA – om teknikkonsulterna själva får bestämma
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning, Sweco
Anna Dahlman Petri, VA- och vattenexpert, WSP
Annika Renheim, Sverigechef för Ramoll Water
Moderator: Mats Johansson, Ecoloop/VA-guiden

Avlopp & Kretsloppspriset
2020 års pristagare: Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad

Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2022

10.00 -10.20

Fika

10.20 - 11.10

VA-system i framtidens städer

Är det samhällsekonomiskt vettigt att planera för källsorterande avloppssystem i urban nybyggnation? Lärdomar från MACRO 3
Maria Lennartsson, miljösakkunnig, Stockholms stad och Elisabeth Kvarnström, forskare, RISE

Kompletterande vatten – en fjärde VA-tjänst
Tobias Kudermann, avdelningschef, Gästrike Vatten

11.10 - 12.00

Praktik och juridik vid tillsyn av små avlopp

Klart Vatten – genomgång av alla små avlopp på Gotland
Erik Vallin, miljöskyddsinspektör, Region Gotland

Tillstånd och tillsyn av små avlopp – vem ska visa vad?
Jonas Christensen, miljöjurist, Ekolagen Miljöjuridik

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.45

Fråga experten: små avlopp
Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, handläggare, Havs- och vattenmyndigheten
Lena Gustavsson, VA-rådgivare, Miljösamverkan östra Skaraborg
Jonas Christensen, miljöjurist, Ekolagen Miljöjuridik
Terje Skaarnes, talesperson MRV (Branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk)
Representanter från VVS-Fabrikanternas råd:
Patrik Ellis, affärsutvecklingschef, Kingspan BAGA
Hanna Karlsen, projektering, process & försäljning, Topas Vatten

14.45 - 15.00

Avslutning och summering 
Presentation av 2023 års VAK-ort

15.00 - 16.00

Eftersnack
Stanna kvar och nätverka med föreläsare och deltagare

 

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Uppföljning av små avlopp

Vad visar ett prov?
Inga Herrmann, biträdande professor, och Brenda Vidal, doktorand, Luleå Tekniska Universitet

250 inspektioner senare – svaga och starka länkar i prövningen av små avlopp
Marie Albinsson, konsult, Ecoloop

Tillsynen av små avlopp gav oss insikter om prövningen
Patrik Kühn, miljöinspektör i Hässleholms kommun

Viktiga förutsättningar för att kemisk fällning ska fungera i små avlopp
Lars Lindh, VD för Watersystems

Erfarenheter från regelbunden tillsyn av små avlopp
Ingeborg Helge och Louisa Borthwick, miljöinspektörer vid Göteborgs Stad

Samarbeten för hållbar dagvattenhantering

Utmaningar vid framtagande av Enköpings dagvattenplan
Marika Hanson, biträdande VA-chef och Johan Axnér, VA-strateg, Enköpings kommun

Göteborgs skyfallsöverenskommelse
Jesper Persson, skyfallsspecialist, Kretslopp och vatten Göteborgs stad

Samarbete med näringslivet – en väg mot hållbar dagvattenhantering?
Linda Aldebert, miljöstrateg, Katrineholms kommun och Christer Wigerblad, chef VA-Process, Sörmland Vatten och Avfall

Tekniskt vatten – rätt vatten på rätt plats

Juridiken kring tekniskt vatten – en genomgång
Johanna Lindqvist, advokat, Advokatfirman Lindahl

Återvunnet avloppsvatten från reningsverket – snart en verklighet
Qing Zhao, utvecklingsingenjör, Kalmar Vatten

Dagvatten som resurs i ny vattenkiosk
Cornelia Wallner, planeringsingenjör, VA SYD

Återanvändning av avloppsvatten från dammar till bevattning av åkermark på Gotland
Leif Olsson, arbetsledare Klintehamn avloppsreningsverk, Linda Bohman, enhetschef avloppsenheten, Kent Nordberg, arbetsledare Visby reningsverk och Bengt-Olof Grahn, miljösamordnare, Region Gotland

Tekniskt vatten: möjligheter och utmaningar kring vägval för framtida smarta lösningar
Ida Eriksson, VA-strategisk utredare, WSP

Smittskydd, skyddsavstånd och dimensionering av små avlopp

Skydd av enskilda brunnar vid avloppsrening i mark
David Eveborn, grundvattengeolog, SGU

Hushållens vattenförbrukning samt minireningsverk med ojämn belastning i kallt klimat – resultat från två projekt
Inga Herrmann, biträdande professor, och Brenda Vidal, doktorand, Luleå Tekniska Universitet

Smittskydd och kvävereduktion i markbaserad rening – resultat från testbädd
Patrik Ellis, affärsutvecklingschef, Kingspan BAGA

Att tänka på vid dimensionering av större eller udda anläggningar
Peter Nilsson, seniorkonsult, VA-teknik och vattenvård

Söderåsens miljöförbunds riktlinjer för bedömning av smittskydd utifrån anläggningstyp och plats
Alexander Lindskog och Ida Eriksson, miljöinspektörer vid Söderåsens miljöförbund

Det förorenade dagvattnet – från anläggning till recipient

Fältprovtagningar av ”nya” ämnen i dagvattendammar och biofilter: avskiljning och ackumulation av mikroplast och organiska mikroförororeningar
Godecke Blecken, professor i VA-teknik, Luleå Tekniska Universitet

Nya verktyg i AMA för projektering av regnbäddar
Anna Pettersson Skog, projektledare för hållbar dagvattenhantering, RISE

Kunskapsläget kring dagvattenföroreningar och dess påverkan
Lian Lundy, professor i miljövetenskap, Middlesex University och Luleå Tekniska Universitet

DRIVA-projektet Fyrisån – Hur stort problem är föroreningar i dagvatten?
Jonas Andersson, seniorkonsult och VD och Jenny Näslund, biolog, WRS

VA-planering och §6-områden

Morötter och piskor – så arbetar vi med LAV
Trine Gadmar, miljöhandläggare, Länsstyrelsen Skåne

§6 LAV i VA-planeringen, tips från projektledaren
Daniel Larson, vattenstrateg, Borlänge kommun

I väntans tider – VA-frågor i avvaktan på kommunalt VA
Andreas Andersson, miljöinspektör, Alvesta kommun

Hållbara vattentjänster – nu blir den politik!
Mats Johansson, systemekolog och miljökonsult Ecoloop samt sekreterare i den statliga utredningen Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare
bild
Kenneth M Persson
Lunds Tekniska Högskola
bild
Johanna Lindqvist
Advokatfirman Lindahl
bild
Andreas Andersson
Alvesta kommun
bild
Linda Alderbert
Katrineholms kommun
bild
Christer Wigerblad
Sörmland Vatten
bild
Björn Eriksson
VA-guiden, moderator
bild
Maja Englund
VA-guiden, moderator
bild
Ulf Ellervik
Lunds universitet
bild
Agnes Larfeldt
Agnes advokater
bild
Mats Johansson
VA-guiden/Ecoloop, moderator
bild
Åsa Gunnarsson
Havs- och vattenmyndigheten
bild
Bodil Forsberg
Havs- och vattenmyndigheten
bild
David Eveborn
SGU
bild
Nina Lans
Naturvårdsverket
bild
Marc Girons Lopez
SMHI
bild
Cecilia Näslund
Boverket
bild
Brenda Vidal
Luleå Tekniska Universitet
bild
Godecke Blecken
Luleå Tekniska Universitet
bild
Inga Hermann
Luleå Tekniska Universitet
bild
Lian Lundy
Luleå Tekniska Universitet
bild
Qing Zhao
Kalmar Vatten
bild
Marika Hanson
Enköpings kommun
bild
Johan Axnér
Enköpings kommun
bild
Anna Pettersson Skog
RISE
bild
Peter Nilsson
VA-teknik och vattenvård
bild
Ida Eriksson
WSP
bild
Marie Albinsson
Ecoloop
bild
Jonas Christensen
Ekolagen Miljöjuridik
bild
Jenny Näslund
WRS
bild
Jonas Andersson
WRS
bild
Lena Gustavsson
Miljösamverkan östra Skaraborg
bild
Daniel Larson
Borlänge kommun
bild
Maria Lennartsson
Stockholms stad
bild
Tobias Kudermann
Gästrike Vatten
bild
Elisabeth Kvarnström
RISE
bild
Cornelia Wallner
VA SYD
bild
Leif Olsson
Region Gotland
bild
Linda Bohman
Region Gotland
bild
Kent Nordberg
Region Gotland
bild
Bengt-Olof Grahn
Region Gotland
bild
Erik Vallin
Region Gotland
bild
Alexander Lindskog
Söderåsens miljöförbund
bild
Ida Eriksson
Söderåsens miljöförbund
bild
Terje Skaarnes
MRV
bild
Hanna Karlsen
Topas Vatten och VVS-Fabrikanternas råd
bild
Patrik Ellis
Kingspan Baga och VVS-Fabrikanternas råd
bild
Lars Lindh
Watersystems
bild
Jesper Persson
Göteborgs stad
bild
Anna Dahlman Petri
WSP
bild
Patrik Kühn
Hässleholms kommun
bild
Louisa Borthwick
Göteborgs Stad
bild
Ingeborg Helge
Göteborgs Stad
bild
Annika Renheim
Ramboll Sverige
bild
Martina Söderström
Sweco
bild
Trine Gadmar
Länsstyrelsen Skåne
bild
Anna Åkerblom
Naturvårdsverket
bild
Malin Ljungdahl
Tyréns
bild
Karl Evald
Boverket
+ -
Se fler föreläsare Dölj föreläsare