Så jobbar Värmdö kommun med dagvatten

Dagvattenguiden besöker Johanna Danielsson på Värmdö kommun. Johanna jobbar på Samhällsbyggnadskontoret och har sitt kontor i lokaler som tidigare tillhörde porslinsfabriken Gustavsberg. Fabriken har nu en betydligt mindre verksamhet än under sina glansdagar, men den har präglat samhället under lång tid. Det mesta i centralorten Gustavsberg ägdes helt enkelt av fabriken. Det gällde även dagvattenledningsnätet, där de äldsta delarna är över 100 år gamla. Så sent som på 80-talet tog kommunen över ansvaret för de sista delarna av ledningsnätet.

(Foto: Till och med genom ett smutisgt bussfönster är Värmdö vackert)

Konkret dagvattenpolicy ger vägledning
Värmdö kommun har en dagvattenpolicy från 2003 som reviderades för andra gången i höstas. Policyn är konkret skriven och innehåller bland annat ansvarsfördelning och prioritetsordning för olika dagvattenlösningar. Principen för arbetet med dagvatten är att planarkitekterna ansvarar för planarbetet och ser till att en dagvattenutredning utförs när det behövs. Ofta tas en konsult in för att göra dagvattenutredningen. VA-enheten granskar alltid dagvattenutredningen och även det färdiga förslaget till plan. Miljökontoret har också till uppgift att granska planer, men då är det inte bara dagvattenfrågan som är i fokus. Johanna framhåller att samarbetet fungerar bra, både med planenheten, miljökontoret och med nämnden. Att få politikerna att bli medvetna om dagvattenfrågan är en viktig del för att få ett bra resultat av dagvattenarbetet. Johanna tipsar också om att träffa politikerna i nämnden ibland, även om de inte har någon stor dagvattenfråga som ska tas upp. På så sätt skapar du kontakter och håller dina frågor aktuella.

Prioriteringslistan för hur dagvatten ska tas om hand är en intressant del i policyn. Den första punkten är att minimera andelen hårdgjort yta. Det jobbar man främst med vid nybyggnationer. Den andra punkten är att källsortera dagvatten. Johanna ger exemplet att dagvatten från tak inte blandas med det smutsigare dagvattnet från vägar. Det innebär i praktiken att stuprör inte får kopplas in på dagvattennätet, utan att det vattnet ska ledas ut på tomten och infiltrera där. Vägdagvattnet leds oftast till ledningsnät eller diken. Läs gärna om de tre andra punkterna i dagvattenpolicyn, länk finns längst ner på sidan.

Det viktigaste med en dagvattenpolicy är själva processen att ta fram den tycker Johanna. Det ger en bra möjlighet att informera om och diskutera dagvattenfrågor med olika funktioner inom kommunen. Den färdiga policyn används i Miljökontorets tillsynsarbete och den är också något att falla tillbaka på för alla som jobbar med dagvattenfrågor.

Både lätt och svårt att få gehör
Johanna tycker att det generellt finns en stor förståelse för att dagvattnet inte bara ska ledas  bort i stora rör, så fort som möjligt. Synsättet har förändrats under de senaste åren tycker hon. Fabriksområdet i Gustasberg ska byggas om till bostäder. I den processen har det inte varit alltför svårt att få igenom krav på gröna innergårdar och trädalléer med infiltrationsmöjligheter. En fråga som däremot är svår att jobba med är vilken lägsta nivå som ska få bebyggas. Med tanke på risken för framtida översvämningar och förändringar av havsnivån är det olämpligt att placera bebyggelse för lågt, men den som vill bo vid havet vill ofta bo väldigt nära. Dagvattenpolicyn säger att ny bebyggelse ska planeras så att de klarar ett 100-årsregn.

(Foto: Exploateringsområde i Gustavsberg)

Dagvattentaxa betalas av alla
Värmdö var mycket tidiga med att införa separat dagvattentaxa. Johannas företrädare lade ner mycket jobb på den frågan och utredde i detalj hur fastigheter var anslutna till kommunala eller enskilda ledningar. Taxan består av två delar, ”dagvatten gata” och ”dagvatten fastighet”. Alla fastigheter inom verksamhatsområdet för respektive kategori betalar taxa. Då taxan var helt ny var det många som hörde av sig och undrade vad detta var för ”nytt påhitt”, men det har lugnat ner sig avsevärt. I sammanhanget är det inte mycket pengar, en normal villa betalar en brukningsavsgift på cirka 200 kronor per år för ”dagvatten fastighet”. Faktureringen görs gemensamt med övriga VA-avgifter.

Kort om…

Johanna Danielsson

Arbetsplats: Samhällsbyggnadskontoret, Värmdö kommun.
Arbetsuppgifter: Har jobbat nästan två år som dagvattenansvarig. Johanna håller på att lämna över sina arbetsuppgifter till Mona Berkevall.
Roligast med att jobba med dagvatten: Att få vara spindeln i nätet och alltid vara med på ett hörn i alla planer och projekt. Att ämnet är kommunövergripande och förvaltningsövergripande är också roligt.
Erfarenheter att dela med sig av: Dra nytta av det som andra har gjort, så att du slipper uppfinna hjulet igen. Träffa andra som jobbar med samma saker, speciellt om du sitter själv på din kommun. Du får inspiration, stöd och uppmuntran. Det är bara att ta tag i dagvattenfrågan, annars kan du vara helt säker på att det inte händer någonting. Ställ inte för höga krav, då kan det vara svårt att få igenom kraven, det är viktigt att ge och ta för att nå resultat.
Kontaktuppgifter: Telefon via växeln 08-570 470 00, epost enligt principen fornamn.efternamn@varmdo.se

Värmdö kommun

Yta: 443 kvadratkilometer
Antal innevånare: 38 301st
Centralort: Gustavsberg
Separat ledningssystem för dagvatten: Ja
Dagvattenpolicy: Ja
Dagvattentaxa: Ja