Uppdatering av manual för VA-planering pågår

    Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för ett projekt som går ut på att uppdatera manualen för VA-planering. Det finns en manual för hur man gör en VA-plan. Den gavs ut av länsstyrelsen i Stockholms län år 2009 (i sammarbete med flera andra). Just nu pågår en översyn av den manualen. Margareta Lundin Unger på Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för projektet. Hon poängterar att det är viktigt att kommunerna gör en heltäckande VA-planering som verkligen täcker in hela kommunen.

    Dagvattenguidens systerguide VA-planeringsguiden är med i projektet för att samla in erfarenheter från kommuner som använt manualen. Det arbetet pågår i januari och februari. Det blir workshop på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 21-22 mars i Västerås och sedan ska projektet redovisas på Vattenstämman den 14-15 maj i Umeå.

    Krister Törneke på Tyréns jobbar mycket med uppdraget. Han kommenterar att den största fördelen med kommunal VA-planering är den samordning som planeringsprocessen leder till. En framgångsfaktor med manualens arbetssätt är den tydliga rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker.

    Det är lite olika om man väljer att ta med dagvatten i VA-planen. Nuvarande manual föreslår att man gör det. Men det går också att hantera dagvatten som en separat del. Det finns många anledningar till att ta med dagvatten i VA-planen. Den viktigaste anledningen är att ledningssystemen för dag- och spillvatten ofta sitter ihop, mer eller mindre. Till exempel rinner dag- och spillvatten ibland i gemensamma ledningar, eller i separata ledningar men med bräddpunkter mellan dem. Problem med ovidkommande vatten har också ofta en koppling till dagvatten.