Värdera risker med blandningar av föroreningar i vattenmiljön

    WERF ger pengar till ett forskningsprojekt som handlar om metoder för att utvärdera effekter av låga halter organiska ämnen i vattenmiljön. I ett tidigare projekt utvecklades ett verktyg som kan användas som stöd för beslutsfattare när de ska värdera riskerna för vattenmiljön. Nu får forskargruppen mer pengar för att förbättra metoden.

    I dagvatten finns det ofta organiska ämnen i låga halter. Det är viktigt att ta reda på hur dessa halter påverkar det akvatiska livet. Vi vet också väldigt lite om vilka effekter blandningar av olika förorening har. Om man börjar plussa ihop små effekter av många olika ämnen kan det visa sig att den sammanlagda effekten är rätt stor. Det brukar kallas för kumulativ eller additativ effekt. Ibland kan ämnen förstärka varandra så att den sammanlagda effekten blir större än summan av de olika ämnenas effekt. Det brukar kallas för synergistiska effekter.

    WERF står för Water Envrionment Research Foundation och är en amerikansk forskningsorganisation som jobbar med avlopps- och dagvattenfrågor.

    Mer information om projektet på WERF:s hemsida