Gröna tak, fältförsök avrinning. Norsk rapport, 2009

Utdrag ur sammanfattning (översatt från norska till svenska av redaktören)
Det har på senare år blivit ett allt större intresse för att använd gröna tak i urbana miljöer för att minska belastningen på ledningsnätet vid kraftig nederbörd. Flera forskningsrapporter visar på positiva effekter av att klä taken med olika växter, men hur stor effekten blir beror på hur taket byggs upp och vilka växter som används.

Nittedal Torvindustri AS använder en sorts torv som levereras i kuber som mäter 70 x 45 cm och är ca 17 cm djupa. Kuberna läggs direkt på taket och kan användas både på plana och lutande tak.

Den här rapporten presenterar resultat från försök som utförts av Voll Forsøksfelt, SINTEF Byggforsk i Trondheim. I försöken användes tre lådor (kasser på norska) där man mätte avrinning och temperatur. En låda kläddes med torv, en med sedum och ett med endast takmembran.

Utifrån resultaten kan man dra slutsaten att så som taken var uppbyggda i försöket, har det gröna torvtaget en bättre förmåga att fördröja avrinningen och även att reducera den totala avrinningen, än sedumtaket. Under förutsättning att vatteninnehållet i produkten inte är för högt när regnet kommer.

Fullständig referens: Busklein, JO, 2009. Urbanisering- Grönne tak i urbane strök. Feltforsök avrenning. SINTEF Byggforsk Geoteknikk, Rapport SBF IN F09416.